Home
  education - חינוך

אשנ"ב: דגמים למיקוד למידה תוך תהליכי התבנות


עדנה ענבר, שרית רביד, תמר פלד, גיליון ‏10

תקציר המאמר

המאמר מנסה לתאר ולנתח לפי שתי תאוריות עיקריות את חומרי הלימוד
שפותחו בידי צוות פרויקט אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים):
תאוריית ההתבנות של משה כספי;
א.
תאוריית ריבוי האינטליגנציות של הווארד גרדנר (Howard Gardner).
ב.
ההנחה הבסיסית של תאוריית ההתבנות היא שהלמידה מתנהלת
באמצעות הנעה עצמית ומתרחשת בנקודת הממשק של תכונות
אישיות, יכולות ודגמי פעולה עם היבטים שונים של המציאות
(רגשיים, אינטלקטואליים, אסתטיים, חברתיים וכו'). כל ממשק הוא
בעל מאפיינים ייחודיים, הנובעים ממפגש הרכיבים השונים של האני
עם היבטי המציאות.
א.
 
שלוש דוגמאות הממשק המתוארות להלן (מתוך ‏14 הכלולות
במאמר) מייצגות שילובים של תכונות, יכולות ודגמים רצויים על
ידי רשימת "דברים והיפוכם":
 
הממשק של "אני" והעולם המעשי עשויה להביא לאלתור שיטתי.
.1    
הממשק של "אני" והתנהגות יום-יומית עשויה להביא לשגרה
פוריה.
.2    
הממשק של "אני" עם החברה עשוי להביא למעורבות מאוזנת.
.3    
תפקידו של המורה, לפי גישה זו, הוא ליזום הזדמנויות
לחוויות למידה באמצעות נקודות ממשק אלה, התואמות את
התבנותו של התלמיד, במקום להעביר את הידע המעוכל של
המורה.
 
כמה מן הפעילויות המוצעות לתלמידים באמצעות חומרי
הלימוד של אשנ"ב מדגימות את דרכי יישומה של התאוריה.
 
התאוריה של ריבוי אינטליגנציות מציעה גישה חלופית להגדרת מנת
המשכל ((IQ על ידי הצגת שבעה סוגי אינטליגנציה החיוניים במידה
שווה ללמידה ולצמיחה. נוסף להדגשה "המסורתית" של יכולות לשוניות
והגיוניות-מתמטיות, גרדנר מציג אינטליגנציות מרחביות, מוזיקליות,
גופניות-קינסתטיות, בין-אישיות ותוך-אישיות.
ג.
על פי התאוריה הזאת, תפקידם של בתי הספר ליצור אפשרויות לכל ילד
לחוות ולפתח אינטליגנציות רבות ולאפשר לכל ילד לבטא את עצמיותו
באמצעות האינטליגנציות "החזקות" יותר שלו. על ידי הצעת ערוצי ידע רבים,
התאוריה מציבה אתגר למפתחי תכניות הלימודים ולמחנכים לפתח גישות
רב-תחומיות להקניית הידע לתלמידים.

חומרי הלימוד של פרויקט אשנ"ב הם דוגמה לאחת הדרכים לפירוש התאוריה
של גרדנר כי הם מאפשרים לתלמידים לחוות ולרכוש כמה תפיסות (כגון
תחושות, חפצים, צבעים) בדרכים אחדות על ידי השימוש בריבוי
האינטליגנציות.