Home
  education - חינוך

תכנון לימודים ורכישת שפה שנייה בחברת הגירה


עלית אולשטיין, גיליון ‏7

תקציר המאמר

המאמר סוקר כמה מודלים של תכנון שיעורים בהוראת שפה שנייה ובוחן
אותם לאור הנתונים המיוחדים הקשורים לעולים, שנדרשים ללמוד לתפקד
בהקשר סוציו-לשוני חדש.

עקרונות תכנון השיעורים הנדונים במאמר הם אלה: דגש על תוכני הלימוד,
התוצאות הלשוניות הצפויות, תהליכי הרכישה, דגש על הלומד, דגש על הקשר
הלמידה.

תהליך קבלת ההחלטות בתכנון השיעורים נדון מזווית הראייה של הצרכים
המיוחדים של חברת מהגרים. תוכני למידה פורמליים מול א-פורמליים
נבחנים ומיוחסים לקבוצות גיל שונות בתוך חברת המהגרים. מודגשת
העובדה שחברת מהגרים מחייבת כי תהליכי החשיבה ותכנון הלימודים
יותאמו במיוחד לצרכיה של הקבוצה הספציפית.