Home
  education - חינוך

יועצים קוריקולריים לקידום תכנון הלימודים הבית ספרי (תלב"ס) -
לקחים משני חקרי-מקרה


נעמה צבר בן-יהושע, משה זילברשטיין וחנה עזר, גיליון ‏9

תקציר המאמר

בשנים האחרונות גברה בישראל ההתעניינות בקידום התכנון של תכניות
לימודים בית ספריות בבתי הספר היסודיים. כדי לייעל את השימוש בחומרי
לימוד מוכנים, ולשפר את איכותם של חומרי הלימוד המיוצרים בבית הספר,
הניחו שבתי הספר זקוקים לעצה מקצועית בהכנת תכניות הלימודים.

שני חקרי מקרה בחנו את תרומתו של יועץ קוריקולרי. במקרה אחד היה
המתאם חבר בצוות בית הספר ופעל כדמות מפתח בבית הספר, ובמקרה השני
היה המתאם סוכן חיצוני שנשלח לבית הספר על ידי פרויקט ארצי כדי לסייע
לו זמנית.

הממצאים מציגים שיפור רב-משמעות בהכנת תכניות הלימודים בשני בתי
הספר באמצעות החדרת מושגים והליכים מקצועניים והנהגת שיטתיות
בתהליך ההכנה. השוואת היתרונות והחסרונות של מתאם פנימי לעומת
חיצוני מעלה סוגיות, בעיות וחלופות הנדונות במאמר. המאמר מציע אפיקים
למחקר נוסף.