Home
  education - חינוך

פיתוח תכניות לימודים בכימיה על פי מודל ההניעה (המוטיבציה)
של Ausubel


אבי הופשטיין, רות בן צבי, גיליון ‏4

תקציר המאמר

כל כיתה בכל בית ספר מורכבת מתלמידים השונים זה מזה ביכולת,
בהתעניינות, בעמדות ובדפוסי המוטיבציה. הפתרון האידאלי לבעיית הכיתה
ההטרוגנית הוא להציב לכל תלמיד/ה תכנית לימודים ושיטות הוראה
המיוחדים לו/לה. אלא שבתנאי הוראה רגילים הדבר אינו בר-ביצוע.

במאמר שלהלן ניסינו להראות כי מענה לצוריכהם של סוגי תלמידים שונים
מצריך פיתוח דרכי הוראה שונות. גישה רב-כיוונית כזו, שדוגמאות לה
כלולות ונדונות במאמר, תוכל לפחות במידת-מה לטעת בתלמידים בעלי דפוסי
מוטיבציה שונים, שביעות רצון ממה שלמדו.