Home
  education - חינוך

תהליכי פיתוח תכניות

תמורות בחברה הישראלית והשתקפותן בתכניות-הלימודים של גיל חינוך חובה שבח אדן
עם המהדורה השניה של תכנית הלימודים החדשה להוראת ההיסטוריה בכיתות ו'-ט' / שלמה
שביט
גישה פתוחה וגישה מובנית בפיתוח תכנית לימודים / משה זילברשטיין
פיתוח תכנית לימודים בהתאם לצרכי הלומדים כחלק מתהליך ההפעלה / רינה הרשקוביץ, מ.
ברוקהיימר
מקומו של המורה בתהליך פיתוח תכניות לימודים, גישה אלטרנטיבית לתכנון לימודים / מרים
בן פרץ
סצינה ואימפרוביזציה - עקרונות לתכנון לימודים / שפרה שינמן