Home
  education - חינוך

מאמרים אמפיריים

תמורות בחברה הישראלית והשתקפותן בתנכיות הלימודים של גיל חינוך חובה שבח אדן
עשור לתכנית החדשה בביולוגיה בבית הספר התיכון / פנחס תמיר
הוראת הנושא "הסכסוך הערבי-ישראלי" / עדה מוסקוביץ, שפרה קולת, אסיה רמברג
המשמעויות של מחקר ה-IEA בתחום תכניות הלימודים וההוראה / בנימין ס. בלום
שלושת הדברים המעניינים ביותר / רבקה פרנקל וברוס צ'ופן
ממדים שונים של כושר המיון אצל תלמידים מבוססים וטעוני-טיפוח / תמר לוין ורבקה
מהרש"ק
ההישגים בלשון הכתובה בבית-הספר התיכון הדתי / רפאל צ. אהרנסון
מה הצליחו ומה לא הצליחו ללמוד תלמידי ביה"ס היסודי בתחום הנושא הגיאומטרי "שיקוף
בישר" / פרלה נשר
הערכת עבודת המעבדה בהוראת הכימיה / איטה כהן, רות בן צבי, אבי הופשטיין ודוד סמואל