Home
  education - חינוך

מאמרים עיוניים

עם המהדורה השניה של תכנית הלימודים החדשה להוראת ההיסטוריה בכיתות ו'-ט' / שלמה
שביט
גישה פתוחה וגישה מובנית בפיתוח תכנית לימודים / משה זילברשטיין
פיתוח תכנית לימודים בהתאם לצרכי הלומדי כחלק מתהליך ההפעלה / רינה הרשקוביץ, מ.
ברוקהיימר
מקומו של המורה בתהליך פיתוח תכניות לימודים, גישה אלטרנטיבית לתכנון לימודים / מרים
בן פרץ
שילובו של "שיר התמונה" בהוראת השפה הזרה, תכנית העשרה בלימודי האנגלית והצרפתית /
חנן ברין
עשור לכתב העת / משה אילן