Home
  education - חינוך

מדעי החברה

עם המהדורה השנייה של תכנית הלימודים החדשה להוראת ההיסטוריה בכיתות ו'-ט' / שלמה
שביט
הוראת הנושא "הסכסוך הערבי-ישראלי" / עדה מוסקוביץ, שפרה קולת, אסיה רמברג
שלושת הדברים המעניינים ביותר / רבקה פרנקל, ברוס צ'ופמן
חינוך לשלום: השלכות לטווח הארוך בתחום תכניות לימודים ומיקודם במקצועות מדעי
החברה: היבטים פורמליים ובלתי פורמליים / יהודה ליאון
המהפכה הצרפתית בספרי הלימודים להיסטוריה בישראל / יהושע מטיאש, דורון נידרלנד
לימודי מדעי החברה ושילובם כנדבך למימוש המלצות הוועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך
הממלכתי (ועדת שנהר) / יהודה ליאון