Home
  education - חינוך

הלכה למעשה בכתיבת ספר הלימוד "יחיד וחברה"


רות כץ-אופנהיימר, גיליון ‏9

תקציר המאמר

התאוריה של פיתוח תכניות לימודים מדברת על שלושה מקורות עיקריים של
יעדים לתכנית הלימודים: מבנה הדעת, צורכי החברה, וצורכי התלמידים.

יתר הדגשה של אחד ממקורות היעדים על חשבון האחרים עלול להניב תכנית
לימודים בלתי מספקת: היא עלולה להיות לוקה בחסר מנקודת המבט של
מבנה הדעת, או שלא תכין את התלמידים להפוך לאזרחים אחראיים, או שלא
תעניין אותם.

כדי להתגבר על ליקויים אלה תוכנן הספר יחיד וחברה בדרך המשלבת יעדים
משלושת המקורות הנזכרים לעיל. מנקודת המבט של התוכן, הספר מיועד
ללמד נושאי יסוד בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה חברתית. הספר גם מיועד
להראות כיצד אפשר ליישם את התכנים האלה כדי לטיפול נאות בצורכי
החברה ובצורכיהם של התלמידים.