Home
  education - חינוך

חינוך לשלום: השלכות לטווח ארוך בתחום תכניות לימודים ומיקודן
במקצועות מדעי החברה היבטים פורמליים ובלתי פורמליים


יהודה ליאון, גיליון ‏10

תקציר המאמר

מורכבותו של תהליך השלום והכללתו במערכת החינוך מזמינים כמה חוגי
פעילות, שבהם משמשים "לימודי השלום" ציר מרכזי בתחום התכנים
המושגיים, ו"חינוך לשלום" - בתחום יצירת עמדות וערכים.

ההכרה בעובדה כי תהליך השלום מורכב וממושך, כולל היבטים גלויים
וסמויים, אכזבות וציפיות, התקדמויות ונסיגות - מחייבת את מערכת החינוך
להתרחק ממושגים אקדמיים אקרעיים ולעבור לתפיסה כוללנית.

הדגשת החלקים הרלוונטיים בתכנית הלימודים הנוכחית וייזום פיתוחה של
תכנית לימודים חדשה שתפתח אופקים חדשים ללימודי השלום ולחינוך
לשלום - כל אלה הם אתגר חשוב למערכת החינוך ונותנים ביטוי הולם
לתהליך השלום הנמשך כעת.

פיתוח לימודי שלום וחינוך לשלום מצריך התרחקות מפעילויות למידה
קצרות-טווח ויחידות, הכוללות רסיסי מידע או תגובה לאירועים בחדשות,
ומעבר לתכנון מדיניות מקיפה של תכנית לימודים. מדיניות זו, שתבטא
מורכבות ושינוי, ראוי שתשתמש שימוש מושכל בתחומי לימוד חדשים
ורלוונטיים ברמה הפורמלית וברמה הבלתי פורמלית.