Home
  education - חינוך

לימודי מדעי החברה ושילובם כנדבך למימוש המלצות הוועדה לבדיקת
לימודי היהדות בחינוך הממלכתי (ועדת שנהר)


יהודה ליאון, גיליון ‏11

תקציר המאמר

תפיסת התרבות היהודית בעולם משתנה. היחס בין תרבות זו לבין מערכת
החינוך בישראל והדרך שבה היא משתקפת במערכת הזו, כפי שקבעה ועדת
שנהר, הם עוד ניסיון להתמודד עם בעיית החינוך היהודי ולבחון את לימודי
היהדות במערכת החינוך הממלכתית בישראל.

נראה שנושא התפיסות היהודיות בחינוך הממלכתי שב ועולה על סדר היום
של מערכת החינוך.

מחקרים רבים עסקו במועקה הנובעת מתהליך החילון של מערכת החינוך
הממלכתי. מרבית המאמרים יוצרים את הרושם שבעיית אופיה היהודי של
מערכת החינוך בזיקה לעיצובה של יהדות מודרנית ורלוונטית, ניצבת בקדמת
סדר היום החינוכי לצד בעיות כגון החינוך בישראל כמכשיר לגישור על פני
פערים חברתיים או מדיניות החינוך בישראל בכל הנוגע להכשרת כוח אדם
בחברה תעשייתית.

המאמר שלפנינו מציג ביטוי נרחב של מדעי החברה בתחומי הלימוד השונים
בבתי הספר ומצביע על הקשר בין מקצועות אלה לעקרונות שהציבה ועדת
שנהר. מדעי החברה נתפסים בדרך כלל כמצבור אינסופי של יחסי גומלין בין
התפיסה האידאולוגית, המושגים, כלי המחקר ויעדיהם של מדעי החברה
והעקרונות וההמלצות של ועדת שנהר.

נראה שאיש אינו מטיל ספק בתרומתם של מדעי החברה לעקרונות שהציג
דו"ח ועדת שנהר; אני משוכנע שמדעים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מן
הנושאים והתפיסות הנכללים בדו"ח הזה.