Home
  education - חינוך

מבנק פריטים למאגר משימות: קווים מנחים לפיתוח מאגר משימות בחינה במקרא
לתלמידי כיתה ד'


אריה לוי, צפורה ליבמן, גילה זליקוביץ, גיליון ‏11

תקציר המאמר

בתי הספר בישראל עושים שימוש מוגבל ב"מבחנים אמריקניים" רבי-בררה.
אך למרבה ההפתעה, דווקא בשיעורי תנ"ך משמשים מבחנים מסוג זה יותר
מבמקצועות אחרים במדעי החברה והרוח. ייתכן שהסיבה לכך היא
הפופולריות של חידוני התנ"ך הלאומיים והבינלאומיים שזכו לפרסום רב,
שבהם שאלות על סוגיות ואירועים משניים בטקסט התנכי, אפשר להסב בנקל
לשאלות מסוג רב-בררה..

בניסיון להפחית את היקף המבחנים האמריקניים בהערכת ההישגים
החינוכיים, החליט משרד החינוך לפתח סדרה של מאגרי משימות לשימוש
המורים בהערכה בית ספרית. עד כה פורסמו מאגרי משימות לכיתות בית
הספר היסודי במקצועות האלה: לשון, אמנות, מתמטיקה, לימודי חברה ומדעי
הטבע, ובקרוב יושלם פיתוח מאגר המשימות בתנ"ך.

המאמר מתאר כמה מן ההיבטים האופייניים של מאגר המשימות בלימודי
התנ"ך:

אתגר אינטלקטואלי - מטלת ההערכה מכוונת לקבוע אם התלמידים מסוגלים
להשתמש כהלכה בשכלם כדי לטפל בסוגיות ובנושאים שנלמדו בשיעורי
התנ"ך. מבחנים אמריקניים, לעומת זאת, בוחנים בעיקר ידיעת עובדות.

הערכה כאירוע למידה - מטלות ההערכה כוללות משימות, שדומות לחוויות
הלמידה שהתלמידים הכירו במהלך הלימודים הרגיל. לעתים קרובות הן
מזמינות תלמיד אחד, או קבוצה של ‏3‎-2 תלמידים העובדים יחד, להוציא
לפועל מחקר בעל היקף מוגבל הכולל איסוף מידע, חיפוש מקורות למידע
רלוונטי, שילוב המידע שנשאב ממקורות שונים, תמצות הנתונים או המידע
והסקת מסקנות והכנת דו"ח.

הערכה כפעולת תקשורת - התלמידים נדרשים להגיב למידע הנמסר להם ולאו
דווקא לשנן את המידע. השאלות הנכללות במטלות ההערכה אינן משמשות
ליידע את המורים אם תלמיד זה או אחר מסוגל להשיב תשובה נכונה, אלא
מה היא תשובתו לשאלה הנתונה. משמעות הדבר היא שבאמצעות חשיבה
מקורית אפשר להשיב על חלק נכבד מן השאלות בכמה דרכים.

רקע הכפוף להקשר - המשימות הניתנות במטלת ההערכה מזמינות את
התלמיד לטפל בסוגיה בצורה הוליסטית. התלמיד צריך להציג יכולת לפתרון
בעיות ולא דווקא בקיאות במיומנות ייחודית הנדרשת לפתור בעיה מסוימת.