Home
  education - חינוך

מטפורות של מורים ותלמידים שהתנסו בפיתוח קוריקולום
על-תחומי הבנייתי


נבו יעל ותמר לוין, גיליון 18

תקציר המאמר


במשך שלוש וחצי שנים התנסו מורים ותלמידים בבית ספר יסודי במרכז הארץ בפיתוח של קוריקולום על-תחומי הבנייתי. קוריקולום על-תחומי הבנייתי מבוס על מודל על-תחומי לתכנון לימודים (לוין ונבו, 1997; נבו, 2001; Drake, 1993) ועל גישה הבנייתית ללמידה (פיאז'ה, 1964, 1972; Vygotsky, 1962). קוריקולום כזה מתאפיין בתכנון דינמי, המתהווה בבית הספר בשיתוף פעולה בין מורים, תלמידים ויועצים. תחילתו כמִתווה הבנוי סביב מושג כללי, והוא מתפתח עם הלומדים המעלים סוגיות, שאלות, ערכים וחומרים המשמעותיים להם מבחינה אינטלקטואלית, חברתית ותרבותית, באמצעות התמודדות עם דילמות ופיתוח החשיבה והביטוי. קוריקולום מתהווה מסוג זה שונה עקרונית מתכניות לימוד רווחות. ההתנסות בפיתוחו כרוכה באי-ודאות ועמימות אצל המורים, אך בה-במידה היא מאפשרת להם להיות קשובים לצורכי תלמידיהם "כאן ועכשיו". התנסות מוצלחת בפיתוח של קוריקולום על-תחומי הבנייתי מצריכה אפוא שינוי מהותי בהשקפת המורים על תפקודם של המורים ושל התלמידים גם יחד (לוין ונבו, 1997; Drake, 1993).

הספרות המחקרית על תהליכי שינוי בחינוך מצביעה על כך שכל ניסיון לשינוי מהותי בבית הספר תלוי במורים; תפיסותיהם ואמונותיהם הן שקובעות במידה רבה את התייחסותם הכוללת לתהליך השינוי בחינוך. תפיסות ואמונות, שלא כמו חומרים ושיטות ימוד, קשה מאוד לשנות, וגם מורים המעוניינים בשינוי אינם מודעים תמיד לתפיסותיהם הקיימות. ההכרה בבעיה זו עודדה בשנים האחרונות מחקר של אמונות ותפיסות אצל מורים לא רק דרך הצהרותיהם המילוליות, אלא דרך מטפורות שהם בוחרים לביטוי תפיסותיהם החינוכיות. המטפורות נתפסות כמבטאות איכויות מנטליות ייחודיות ואותנטיות של בני אדם מצד אחד, וכבעלות איכויות תקשורתיות חברתיות מצד שני. מטפורה יכולה לייצג עולם מושגי שלם של הפרט ולהעבירו כמסר מרוכז, עשיר וחווייתי לזולתו (Lakoff & Johnson, 1980; Ortnoy, 1975). מורים שבהצהרותיהם הגלויות מבטאים תפיסות חדשניות, מסגירים לא פעם אמונות שמרניות יותר באמצעות המטפורות שלהם דווקא. דבר זה עשוי לרמז על קיומן של אמונות בלתי מודעות, המנודות לתפיסות המוצהרות (ענבר, 1997; Sillman & Dana, 1999; Bullough, 1991). מטפורות עשויות אפוא לשמש כלי דיאגנוסטי במחקר החינוכי, המסייע לבחון עמדות ואמונות אותנטיות של מורים (Bullough, 1991).

מחקר זה, שהתבצע כאמור בבית ספר המתנסה בפיתוח קוריקולום על-תחומי הבנייתי, מתמקד באופן שבו מורים ותלמידיהם תופסים את היחס מורה-תלמיד, וזאת על פי המטפורות שבחרו למושגים מורה ותלמיד.