Home
  education - חינוך

הכשרת יועצים לאוריינות: התפתחות ידע מקצועי ודפוסי ייעוץ


חנה עזר, נורית מירב, גיליון ‏14, תשנ"ט, ‏1999

תקציר המאמר

המחקר המתואר במאמר שלפנינו בוחן פרויקט שנמשך שנתיים ושנועד
להכשיר מורים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים לתפקיד יועצים
לאוריינות בבית ספרם. המאמר מתאר את שני שלבי הפרויקט:
הוראת ולמידת מושגי אוריינות ואסטרטגיות הוראה של אוריינות;
.1
הדרכת המורים לתפקיד יועצים לאוריינות בבית ספרם.
.2
המאמר גם מתאר את התפתחות הידע המקצועי של המורים משני היבטים:
היבט התוכן והפדגוגיה וההיבט האישי. הידע הזה הוא תרכובת של ידע
תאורטי, ידע מעשי וידע אישי. הוא גם מציג את דפוסי הייעוץ השונים
שהתפתחו בבתי הספר ודן בגורמים הקשורים בעיצוב דפוסים אלה. בסוף
המאמר מובאים דיון לגבי הכשרת מורים והתפתחות דפוסי ייעוץ בבתי הספר
והצעה לחומר קריאה נוסף.