Home
  education - חינוך

המפות ככלי עזר ללימוד שמואל א'


משה אילן, גיליון ‏4

תקציר המאמר

המאמר משקף את הדעה שהיכרות הלומד עם תפיסות גאוגרפיות של ארץ
ישראל הקדומה היא תנאי מוקדם להשגת היעדים של לימוד התנ"ך בבית
הספר. הוא כולל חקר מקרה שבו תלמידים ניתחו מפות גאוגרפיות להבנת
משמעותם של גורמים שונים בספר שמואל לפי האופן שבו מלמדים ספר זה
בכיתה ה'.

פעילויות הלמידה המוצעות ללומד מייצגות ארבע רמות: זיהוי הסימנים
הגרפיים ופענוח משמעויותיהם; שאיבת מידע ממפות, גילוי יחסי גומלין בין
תופעות גאוגרפיות לבין חיי היום יום; הסקת מסקנות על ידי זיהוי שלבי
התהליך, גילוי סיבות לפעילות מסוימת; תגובה יצירתית, כמו בניסוח היפותזה
ובחינתה, וכיוצא באלה.