Home
  education - חינוך

הכרעות קוריקולריות של מורים


משה אילן, גיליון ‏11

תקציר המאמר

התנהגות רפלקטיבית היא אמת מידה למקצוענותו של מורה. היא משפרת את
התהליכים האינטלקטואליים שלו במהלך קבלת החלטות בענייני תכנית
הלימודים ומשפיעה על התנהגותו בעת ההוראה.

אפשר לאתר ארבע ה מוקדים להחלטות בענייני תכניות לימודים המצויות
בתחום פעילותו ואחריותו של המורה. החלטות כאלה נדרשות:
כאשר הוא קובע את תכנית עבודתו השנתית שלו;
.1
כשהוא בוחר ספרי לימוד וחומרי הוראה לתלמידים ולמורה;
.2
כשהוא קובע יחידות למידה-הוראה;
.3
כשהוא יוצר שיטות לסיכום ולהערכה של ההישגים.
.4
גישה רפלקטיבית לתכנית הלימודים מאפשרת למורה להשתמש באוטונומיה
שלו ולכונן פילוסופיה פדגוגית עצמאית. תכנית הלימודים הרשמית משמשת לו
נקודת התייחסות מאתגרת ולא תכתיב מחייב.

גישה סלקטיבית לחומרי הלמידה פוטרת את המורים מכבלי חומרי הלמידה
הקיימים, והיא תוביל לכך שהמורים יטפלו בביקורתיות בחומרי הלמידה
המוצעים להם.

מורים המעמיקים לשקול, מתייחסים בעת הכנת השיעורים ויישומם גם
לתכניות הלימודים, לאוכלוסיית התלמידים ולנטיותיהם הפדגוגיות, ובהתאם
לכך הם מחליטים על שיטות ההוראה ועל האסטרטגיות הדידקטיות
הנאותות.

באותה דרך הם גם מסיקים מסקנות מן הניסיון החינוכי שלהם לשם פתיחתו
של מחזור תכניות לימודים חדש, שלתוכו הם יוצקים את הניסיון שצברו
מעיסוקיהם הקודמים.

מכל האמור לעיל מלמד אותנו כי במהלך הכשרת המורים צריך להתמקד
בפיתוח היכולת להגבה נמשכת ולשיקול מעמיק. הדבר נוגע להכשרת המורים
לפני תחילת עבודתם וגם להכשרתם תוך כדי ההוראה, וזאת כדי להגדיל את
משקלו של השיקול המעמיק וליישם אותו בעת ההחלטות בעניין תכניות
הלימודים.