Home
  education - חינוך

ה"מדריך למורה" וזיקתו אל הפרקטיקה


עודד שרמר, גיליון ‏7

תקציר המאמר

מה הדרכים לייעל את חומרי הלימוד שבידי המורים? כיצד תגבר יכולת
השכנוע וההנעה של ההדרכה והייעוץ הניתנים למורים? המאמר שלפנינו
עוסק בסוגיות הקשורות ליישום תכנית הלימודים על ידי שיפור האמצעים
המשמשים כיום בחומרים כתובים למורים. לאחר ניתוח הספרות הרלוונטית
ואיתור והגדרה של כמה מגמות בדרך הטיפול כיום בסוגיות אלה, המחבר
טוען כי יש צורך ב"עורך תכניות לימודים" שיקבל על עצמו לתרגם את הצעות
תכנית הלימודים לשפתם המעשית של המורים (על פי המינוח של שוואב).
מומחה תכניות לימודים זה אמור להכיר את החשיבה המעשית של המורים,
להיות מודע לסוגיות המעסיקות אותם בבית הספר להיות רגיש למגבלות
המעכבות את היישום ההולם של הייעוץ בענייני תכנית הלימודים.

המאמר כולל מדריך תכנית לימודים לדוגמה, שבו נעשה ניסיון להתאים את
הייעוץ להקשר המעשי.