Home
  education - חינוך

"תכנית לימודים" - עיון מושגי


עודד שרמר, גיליון ‏8

תקציר המאמר

הגדרות שונות של המונח "תכנית לימודים" משקפות גישות מושגיות שונות
למפעל תכנית הלימודים - אם המדובר בפיתוח נושאי לימוד או ביישום חומרי
הלימוד. ההגדרות וההמשגות מבטאות את תחומי ההתעניינות והדאגה של
"השותפים לתכנית הלימודים", ויש להבינן לפי ההקשר.

המאמר שלפנינו מנסה לנתח כמה המשגות כאלה; ובמילים אחרות - לזהות
כמה מהנחות היסוד המנחות את הטרמינולוגיה ולזהות את ההבחנות ואת
החלוקה לשלבים של פיתוח תכניות הלימודים המוצעות בידי תאורטיקנים
ואנשי מעשה בתחום תכניות הלימודים לקביעת המטלות שלפניהם ולקביעת
תחומי אחריותם.