Home
  education - חינוך

התצפית באירועי תכנון לימודים


עודד שרמר, גיליון ‏5, תשמ"ז, ‏1987

תקציר המאמר

המאמר שלפנינו עניינו בחקרי אירועים בפיתוח תכניות לימודים, המשמשים
חקירה מכוונת-מעשה. המאמר מדגיש את הצורך במקור מידע אמין על
סביבת הלמידה, על שגרת בית הספר, על סדר יום סמוי, על מצבי אמת, על
ערוצי תקשורת, על אנשים, תכניות ונוהלי עבודה. המחבר טוען כי לימודים
רגילים סובבים סביב הערכות ובחינות, ולעומת זאת חקרי אירועים עשויים
לספק למומחה בתכניות לימודים מושג מציאותי על בית הספר שעבורו הוא
מתכנן תכניות וחומרי לימוד חדשים. המחבר ממליץ לנקוט גישה "רכה"
בחקירה המיועדת לתכניות לימודים, ומתווה כמה מוקדי תצפית בעת ביצוע
חקר אירוע בתכניות לימודים, החושפים את הייחודי למערך החינוכי המסוים
והבלתי ניתן לשחזור. מוקדים אלה עדיפים, לדעתו, על פני הנתונים האמינים
יותר מבחינה טכנית שמציגה שיטת ההערכה הרגילה.