Home
  education - חינוך

העבודה האקולוגית כדוגמה להשפעה הדדית של השדה והמרכז בפיתוח
ובהפעלה של תכניות לימודים


פנחס תמיר, גיליון ‏6

תקציר המאמר

בשנים האחרונות ניכרות במגמות מעניינות בפיתוח תכניות לימודים.
במקומות הנשלטים בידי תכנית לימודים המוכתבת מן המרכז, קיימת נטייה
לפיתוח תכניות בית ספריות בו-בזמן, מקומות שהתאפיינו באופן מסורתי על
ידי תכניות לימודים בית ספריות, החלו לאמץ תכניות לימודים לאומיות
וכלל-ארציות. דוגמה לכך, המתוארת במאמר, היא הפרויקט האקולוגי, שהוא
חלק מתכנית הלימודים הממלכתית בביולוגיה לתלמידי תיכון. אף כי
הדרישה לבצע פרויקט כזה מוכתבת מלמעלה ובחינה חיצונית בעל-פה
המבוססת על הפרויקט היא חלק מבחינת הבגרות - המורה, ואף התלמיד
היחיד, נהנים ממידה רבה של חופש בחירה במה שנוגע לנושאי הפרויקט
ומתכונת ביצועו. המאמר מתאר את השלבים השונים שמרכיב זה בתכנית
הלימודים עבר במהלך השנים ומציג את מעורבות המורים בעיצוב המתכונת
הנוכחי שלו. המחבר טוען שפעילות הגומלין בין המרכז לשוליים, כמו זו
שהתקיימה בעניין הפרויקט האקולוגי, יכולה לגשר בהצלחה בין הקצוות,
כלומר בין פיתוח תכניות לימודים מרכזיות לבין כאלה שבמרכזן - בית הספר.