Home
  education - חינוך

יחסי הגומלין בין הערכה והפעלה של תכניות לימודים


פנחס תמיר, גיליון ‏4

תקציר המאמר

משפט מיפוי הוצע לתיאור יחסי הגומלין בין הערכת התכנית להפעלתה.
ההיבטים העיקריים של משפט המיפוי הם אלה: תהליכי יישום (כגון הטמעה,
הפצה, הכשרת מורים, התאמה, אימוץ, שימוש), גורמים המשפיעים על
היישום (תכונות התכנית, מאפייני המשתמשים וסביבתם, גורמים פוליטיים),
רמת השימוש (אי-שימוש, נכונות להשתמש וכו'), מידת השימוש (אי-שימוש,
שימוש מעשי וכו'), צורת השימוש (נאמנות, גמישות), מקורות המידע (צפייה,
שאלון וכו'), שיטה (בלתי מובנה, מובנה), סוג הסיכום (איכותי, לא איכותי).