Home
  education - חינוך

ניתוח תכניות לימודים וספרי לימוד במדעי הטבע בישראל
בהשוואה למדינות אחרות


פנחס תמיר ושרי זיו, גיליון 18

תקציר המאמר


המחקר הבינלאומי השלישי לבחינת הוראת המתמטיקה ומדעי הטבע (TIMSS) שנערך בשנות ה-90, בדק, חקר והשווה את ההיבטים התרבותיים שבחינוך המדעי. זאת, באמצעות ניתוח תכניות הלימודים, חומרי הלימוד, שיטות ההוראה, נושאי הלימוד, וכן רצף ומשך ההוראה המוקדשים לנושאי הלימוד המשונים במשך 12 שנות לימוד ב-45 מדינות. המחר בדק את התאמה בין תכניות הלימודים לספרי הלימוד, את הדגשים בהוראת המדעים לפי תכניות הלימודים וספרי הלימוד וכן תפיסות ועמדות כלפי המדע.

הוראת מדע במערכת הבית ספרית היא הוראה מכוּונת, ובדרך כלל היא מתבצעת על פי התכניות והמדיניות של מערכת חינוך. תכניות הלימודים מגדירות את המדיניות, המטרות, התכנים ואסטרטגיות ההוראה. כל אלה משותפים למערכות החינוך במדינות שונות. עם זאת, הצביע המחר על הבדלים ניכרים ושוֹנוּת רבה בין המדינות באשר למשך ההוראה של נושאי הלימוד ולאופן ניצולו. גם מידת השימוש בספרי הלימוד היא שונה, ובעזרת כלי המחקר ניתן לבדוק עד כמה המדיניות הרשמית של התכנית מכתיבה כללים והוראות מפורטים למורים המפעילים אותה.

הוראת המדעים ולמידתם אינן חלות רק על מדע "טהור", אלא הן עוסקות גם בתפיסות מדעיות מובנות, תלויות תרבות וחברה, הנוטות להדגיש היבטים יישומיים וחברתיים.

לצורך המחקר נערכו ניתוחים של תכניות לימודים וספרי לימוד שונים ומגוונים. זאת, על בסיס מפתחות ניתוח מוגדרים, המאפשרים האחדת נתונים והשוואה בין נתוני המדינות המשתתפות. כמו כן נערכו מבחני הישגים לתלמידים, שבאמצעותם ניתן לחבר בין המטרות המיועדות בהוראת המדעים לבין אלה המושגות בפועל.

המאמר שלפנינו מציג ממצאים בנושאים הנזכרים ומתאר את מקומה של מערכת החינוך בישראל בתחום הוראת המדעים בהשוואה למדינות אחרות.