Home
  education - חינוך

המורה להיסטוריה בבית הספר הממלכתי-דתי וגישתו לכמה
ממרכיבי תכנית הלימודיםרות רז, מיכל פדואה, עקיבא דורון, גיליון ‏4

תקציר המאמר

מרבית המורים להיסטוריה בכיתות ז'-ח' הם בעלי תואר ראשון. בכלל מורי
ההיסטוריה המלמדים בכיתותיהם מקצועות נוספים, %‏5 מלמדים גם תנ"ך,
%‏60 מלמדים גם ספרות וכ- %‏50 מלמדים גם גאוגרפיה. ב- %‏70 מן הכיתות
מיועדים שני שיעורים בשבוע ללימוד היסטוריה, ואילו ביתר %‏30 מוקצה
ללימודי ההיסטוריה רק שיעור בשבוע. לפי דברי המורים %50‎-%‏70 מזמן
הלימוד מיועד להיסטוריה של עם ישראל והשאר להיסטוריה הכללית. בכיתה
ו', כשליש מן המורים משתמשים בספרי לימוד שהוכנו באגף לתכניות
לימודים ושליש משתמשים בספרי הרשקו-כץ. בכיתה ז', השימוש בספרי
האגף לתכניות לימודים קטן יותר.

במחצית מבתי הספר, המנהל הוא המחליט אילו ספרי לימוד ישמשו בבית
הספר; ב-%‏40 מבתי הספר, המורה להיסטוריה הוא שבוחר את ספרי הלימוד
בעצמו או עם יתר מורי ההיסטוריה בבית הספר.

במרבית המקרים, מורי כיתה ז' יודעים מה נלמד בשנה הקודמת, אם
התלמידים לא הקיפו את כל חומר הלימודים לכיתה ו', ישלימו המורים את
החסר בתחילת כיתה ז'.