Home
  education - חינוך

אוריינות תרבותית (Cultural Literacy): הצעה לקביעת תשתית ידע משותף לילדי גן


רונית אמיר, גיליון ‏11

תקציר המאמר

בעשור האחרון נעשו ניסויים לרשום פריטי ידע שישמשו מסגרת בסיסית
שממנה יהיה אפשר לשאוב ולגבש תכניות לימוד.

מבצעי הניסויים האלה משוכנעים שיש ללמד את הפריטים הכלולים ברשימה
זו בכיתות שונות של בית הספר.

המחקר שלפנינו מתאר ניסוי לקבוע רשימה כזו. החוקרת החלה עם רשימה
של ‏468 פריטים בסיסיים. רשימה זו התבססה על תכניות לימודים קיימות
ועל ספרים לגיל הרך, והקיפה ‏29 תחומי ידע שונים כמו: אקלים, בעלי חיים,
אמנות, ספרות, מדעים, טכנולוגיה ומורשת לאומית. הרשימה נשלחה ל‏103-
מומחים בחינוך ובגיל הרך, והם התבקשו לציין איזה מן הפריטים מתאימים,
לדעתם, להילמד בגן הילדים. המומחים התבקשו גם להציע פריטים נוספים
שלא נכללו ברשימה. ‏67 מן המומחים נענו לבקשה. כדי לסכם את
בחירותיהם נקבעה אמת מידה של %‏60 הסכמה: פריטים שנבחרו בידי %‏60
נשארו ברשימה, ואלה שלא הגיעו לרמה זו נמחקו. כך הופחת המספר ל ‏292-
הפריטים שקיבלו את הסכמת המומחים. כדי לשפר את הרשימה המקורית
נבחנו ‏68 פריטים נוספים שהוצעו בידי המומחים ועוד ‏10 שנבחרו בידי
עורכת המחקר.

הפריטים המוסכמים על המומחים והפריטים הנוספים יצרו רשימה של ‏370
פריטים כלליים. ‏41 פריטים נוספו במיוחד עבור המגזר הדתי.

הרשימה המורחבת נשלחה למדגם של ‏123 גננות, שמהן השיבו ‏77. לסיכום
את בחירתן של הגננות הועמדו שלוש אמות מידה: הסכמה של %‏60 מהן
הביאה את הרשימה ל‏357- פריטים; אמת מידה של %‏70 הסכמה הביאה
לרשימה של ‏324, ואמת מידה של %‏80 הסכמה הביאה לרשימה של ‏261
פריטים. הרשימות האלה מציירות את הפרופיל של ידע נאות לילדי הגן לפי
בחירתם של מומחים וגננות.

הרשימה הסופית של הפריטים שנבחרו יכולה לשמש מסגרת בסיסית לעיצוב
תכניות לימוד. היא יכולה גם לשמש לעיצוב מכשיר הערכה להשוואת רכישת
הידע של פעוטות.