Home
  education - חינוך

שיקולים קוריקולאריים בפיתוח מודל חדש להכשרת מורים -
מכללות לחינוך משלבות לימודי אוניברסיטה פתוחה


שרה רוזנבליט-גורי, גיליון ‏7

תקציר המאמר

המאמר בוחן מגוון של תהליכי קבלת החלטות בשלבי התכנון, הפיתוח
והיישום של מודל חדש של הכשרת מורים בישראל. מודל זה משלב לימודים
בו-זמניים במכללה לחינוך ובאוניברסיטה הפתוחה.

המאמר מתמקד בכמה משתנים עיקריים בעיצוב הגלובלי של הקוריקולום:
הגדרתה של אוכלוסיית יעד פוטנציאלית; תפקידי המנחה במערכת
אוניברסיטאית של למידה עצמית; המצע הבסיסי של תכנון מסלולי לימוד
חלופיים; עיצוב טבען של אסטרטגיות הוראה/למידה; תפקידם של גורמים
לוגיסטיים בתכנון מערכת למידה חדשה. המאמר גם דן במכשולים בשלב
היישום של המודל החדש לאור שתי גישות תאורטיות - "גישת הנאמנות"
ו"גישת ההתאמה ההדדית".

דברי הסיכום מנתחים את ייחודיותו של המודל החדש ואת ההשפעה
הפוטנציאלית שלו על תהליך האקדמיזציה של כוח ההוראה בישראל.