Home
  education - חינוך

תפקידן הפונקציונלי של דיאגרמות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים


שרה גורי-רוזנבליט, גיליון ‏6

תקציר המאמר

המחקר בוחן את יעילות ההוראה של דיאגרמות מופשטות ושל הסברים
מילוליים בטקסטים במדעי החברה, הכוללים מידע רב-נושאי ושהיו חדשים
לתלמידים. נבחנו שני טקסטים, בני כ- ‏4,000 מילה כל אחד. כל אחד מן
הטקסטים הופיע בארבע גרסאות, שבהן שונו המייצגים המילוליים
והסכמטיים. אם כי מרבית המחקרים בעניין דיאגרמות ושאר עזרים חזותיים
מנותקים מן המחקר הנרחב על עיבוד מילולי, המחקר שלפנינו מעמיד את
סוגיית התועלת הפונקציונלית של הדיאגרמות בתוך ההקשר הרחב של שיפור
בתפיסה המתייחס להבנת טקסטים. ‏416 סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
השתתפו במחקר. התוצאות העיקריות הן אלה: במקרים של הסברים
מסובכים, דיאגרמה מוסברת יותר אפקטיבית מדיאגרמה בלתי מוסברת;
ככלל, דיאגרמה יותר אפקטיבית מהסבר מילולי בהצגת קשרים רצופים או
היררכיים; לדיאגרמה השפעה ממשית על זכירה "פעילה" ועל אחסון מידע
"סביל"; לדרך עיצובו והצגתו של הטקסט השפעה רבה יותר מאשר לכישורים
המילוליים והחזותיים התחיליים; אין לשינויים בדרך הצגת הטקסט השפעה
על משך קריאתו, על המאמץ השכלי המושקע בתהליך הקריאה , בתפיסת
הקושי של הטקסט וברמת העניין בו. המאמר דן בהשלכות הממצאים על
עיצוב תכניות לימודים ופיתוחן.