Home
  education - חינוך

השפעות הידע המושגי של מורים במדעי הטבע ומודעותם לידע התלמידים על הישגי הלומדים ועל התקדמותם


שאול שכטר, ורדה בר ופנחס תמיר, גיליון 18

תקציר המאמר


במחקר זה נבדק הידע של מורים בחטיבת הביניים בסדרה של נושאים המשתייכים למדעי הטבע וכן הערכתם את הידע המשוער של הלומדים בנושאים אלה. במקביל נבדק הידע של תלמידי ז'-ט' בחטיבת הביניים. ידע המורים הוא טוב יחסית, חוץ ממספר קטן של היגדים הקשורים רובם לבעיות של איכות הסביבה. בהתאמה לפילוסופיה הקונסטרוקטיביסטית, נערכה השוואה בין ידע המורים ומודעותם לקשיי הלומדים לבין ידע הלומדים והתקדמותם. ההשוואה העלתה כי ידע מועט שלמורים מוביל לידע מועט אצל הלומדים. מודעות של המורים לקשיי הלומדים אפשרה להם להעריך את הקושי של היגדי ידע מסוימים אצל הלומדים גם במקרים שבהם לא היו קשיים אצל המורים. הצלחת התלמידים בהיגדים אלה הייתה אמנם מועטה, אך רבה מהערכת המורים. במקרים רבים הייתה התקדמות ניכרת של הלומדים. לעומת זאת, בהיגדים שהוערכו על ידי המורים כקלים, הצליחו הלומדים פחות מהערכת המורים. מעובדה זו גם עולות מסקנות לגבי הכשרת המורים.