Home
  education - חינוך

קבוצות משימה משותפות למפקחים ולמתכנני לימודים (מחקר פעולה)


שבח אדן, גיליון ‏4

תקציר המאמר

הרפורמה בתכניות הלימודים בישראל חיזקה את הגישה הדיסציפלינרית
ועודדה את השימוש בשיטות חקר בהוראה. הרפורמה בתכניות הלימודים
הושפעה בעיקר על ידי מדענים, ואילו בפיתוח תכניות הלימודים הקודמות
נודעה למפקחים ההשפעה הרבה ביותר. הוכשרו מפתחי תכניות לימודים.
בעקבות הרפורמה גדל הקיטוב בין "מרכז" ל"שוליים".

לפיחות במעמד המפקחים בכל הנוגע לתכניות הלימודים הייתה השפעה
שלילית, בעיקר ביישומן של תכניות הלימוד החדשות.

כדי לעודד את שיתוף הפעולה בין המפקחים הכוללים לבין מפתחי תכניות
הלימודים אורגנו סדנאות משותפות. יעדי המגמה הזו היו כדלקמן:
למקד את ההתעניינות והלמידה של המפקח בנושא אחד בלבד במהלך
תקופה של שנתיים.
.1
לסייע למפקח לרכוש ידע מקיף יותר באחת מתכניות הלימודים.
.2
לשתף את המפקחים בדיונים של צוותי התכנון.
.3
לשתף את המפקחים בהפעלת התכניות הלכה למעשה.
.4
בשנים ‏1978/79 ו- ‏1979/80 התארגנו ‏9 קבוצות. ארבעים מפקחים
וארבעים מפתחי תכניות לימודים השתתפו ב- ‏5 עד ‏8 סדנאות. הערכת
הפרויקט נעשתה באמצעות שאלונים (לפני ואחרי), פרוטוקולים של הדיונים
וצפייה במפגשים. מבין ארבעת היעדים, שנמנו כאן הוכתרה בהצלחה בעיקר
העמקת ההבנה של תכנית הלימודים, ואילו יעדי המעורבות בתכנון ובהפעלה
הוכתרו בהצלחה שלמה. צוינו המלצות.