Home
  education - חינוך

סצנה ואימפרוביזציה - עקרונות לתכנון לימודים


שפרה שינמן, גיליון ‏10

תקציר המאמר

המאמר מציע תשובות לשאלות הבאות:
האם כל "תכנון" חייב להיות "מתוכנן מראש"?
.1
מה יכול להיות טבעו של תכנון תכנית לימודים המתגלה ככל שהתהליך
מתקדם?
.2
שאלות אלה שונות ביסודן מן השאלות הקלאסיות הנדונות בדרך כלל בקרב
חוקרי תכניות הלימודים והן מפורטות כאן באמצעות שני מונחים חדשים:
סצנה קוריקולרית ואימפרוביזציה פדגוגית. סצנה ואימפרוביזציה הם מונחים
שאולים מעולם התאטרון, במאמר שלפנינו הם מתקשרים לתפיסת
הקוריקולום במעשה אסתטי.

הרעיון המרכזי מציע גישה המתמקדת בתכנון תכניות לימודים מאשר בתוכן.
הוא מתמקד בחוויית התלמידים, והמורים גם יחד, המשלבת בו-בזמן את
תהליך תכנונה של תכנית הלימודים עם תכנית הלימודים שבשימוש. הוא
מורכב מגורם תכנון המשמש בסיס לעקרון האימפרוביזציה הפדגוגית - מארג
של יחסים בין מורה לתלמידים. הוא כולל גורם מבני המשמש בסיס לרעיון
הסצנה הקוריקולרית, המוגדר במאמר שלפנינו כיחידה הקטנה ביותר שעליה
בנוי תהליך התכנון.

המאמר מציג גישה תכנונית חדשה הקרויה תכנון תכניות לימודים אורגני,
שבה תהליך התכנון, אם נדבר בלשון המטפורה, מחקה את התהליך היצירתי
של האמן, שלעולם אינו יודע מראש איזה מבנה בדיוק הוא הולך להקים.

המכשירים שבעזרתם מתבצע התכנון האורגני הם חילופי מכתבים בין המורה
לתלמידים (על מקצועות הלימוד, על שיטות ההוראה וכיוצא באלה) ויומנים -
תיעוד כתוב שבו המורה ממקד את מחשבותיו, תחושותיו ומסקנותיו בסיום
כל שיעור. המכתבים והיומנים יחדיו הם אבן הפינה של גישת התכנון
האורגני, והם מוגדרים טקסטים קוריקולריים.