Home
  education - חינוך

תהליכי הפקת הצגה כדרך ליצירת תכנית לימודים


שפרה שינמן, גיליון ‏11

תקציר המאמר

הפקת הצגה כדרך ליצירת תכנית לימודים היא אחת השיטות הנגזרות מן
הגישה הכוללת של "יצירה אורגנית של תכניות לימודים". גישה זו מדגישה
שהמומחיות הראשונה של המורים היא בדרכי הוראה, בעוד שהמומחיות
שלהם בחומר הלימוד המסוים היא רק נקודת התחלה הכרחית.

המאמר מציג מסגרת מושגית הרואה בתכנית הלימודים אירוע הכולל רכיבים
של מופע, בדומה לתאטרון. רכיבים אלה הם: טקסט, הקשר, משתתפים, זמן
ומקום. הנחת היסוד היא ששיטה זו יכולה ליצור התלהבות ורמה גבוהה יותר
של מוטיבציה בקרב המורים והתלמידים. מדובר בתהליך למידה חווייתי
המקל על התפתחותם של דימויים מנטליים.

דוגמה ליישומה של מסגרת מושגית זו היא יצירת תכנית לימודים באמצעות
הפקת מחזה, הכוללת שבעה שלבים: העלאת הרעיון, ניסוי הרעיון שנבחר
בטקטס, עיצוב הטקסט בתוך הקונטקסט, בימוי, עריכה, חזרות והופעה. כל
השלבים האלה משלבים בטבעיות את הסוגים השונים של אינטליגנציה
ומיומנויות - קוגניטיביים, מוסריים, רגשיים, חברתיים ואסתטיים. השיטה
שלפנינו היא רב-תחומית מיסודה, והיא תואמת את הכיוון שמתווה כיום
משרד החינוך.