Home
  education - חינוך

עשור שני לאגף לתכניות לימודים


שלמה בן אליהו, גיליון ‏6

תקציר המאמר

המאמר סוקר את פעילויות האגף לתכניות לימודים, שהוא היחידה
הפדגוגית-מינהלית המרכזית במשרד החינוך. הסקירה מקיפה את העשור
השני ותחילת העשור השלישי לקיומו של האגף (‏1988‎-1977).

מטרת הסקירה היא להציג את עקרונות המדיניות החינוכית של האגף
לתכניות לימודים במהלך התקופה הנדונה, לתאר את התפתחותה של מדיניות
זו ואת השינויים שחלו בה, ולבחון את המגמות המועדפות לעתיד.

בכל הקשור להתפתחות ולשינוי, האגף לתכניות לימודים כיוון את פעילויותיו
לפי המגמות הבסיסיות שאפיינו את המערכת החינוכית בכלל ולפי המדיניות
החינוכית שנקבעה בידי הנהלת משרד החינוך. שתי התפתחויות השפיעו על
פעילויותיו של האגף:
הגידול באוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר במסגרת מערכת חינוכית
המשמרת, בדרך כלל, מדיניות חינוכית צנטרליסטית;
.1
התפתחויות בתחום הטכנולוגיה החינוכית בכל הקשור למערכות
מחשבים ותקשורת.
.2
תהליך חיזוק האוטונומיה של בתי הספר השפיע על האגף לתכניות לימודים,
שהחל גם הוא לעסוק במגוון אפשרי של תכניות לימודים: מרכזים
אוניברסיטאיים, מרכזים מחוזיים, צוות קהילה, צוותים בית ספריים ואפילו
מורים יחידים. עקב כך גם חל שינוי בדרך פעילותו של האגף: מגוף שפעל על
פי גישת "מחקר, פיתוח והפצה" - כלומר פיתוח חד-כיווני של תכנית
הלימודים, כלומר, מן המפיק למשתמש, הוא היה למרכז המנהל רשת שלמה
של פיתוח ברמה המקומית והמרכזית. מנקודת ראותו של בית הספר, גדלה
עתה פעילות הגומלין בינו לבין האגף לתכניות לימודים, המהווה מרכז ארצי.
מבחינת המורה היחיד - מורה נחשב כיום גם כצרכן של תכניות לימודים וגם
כמפתח בכוח של תכניות לימודים.

במה שנוגע לטכנולוגיית המחשב, החל האגף לתכניות לימודים לשלב לימודי
מחשב בחומרי הלימוד שפיתח ולהשתמש בפוטנציאל של המחשב בתחומי
לימוד שונים.

גם תחומים אחרים שבהם פעל האגף לתכניות לימודים בתקופה הנדונה
נכללים בסקירה.

מזכמת בבחינת תפקידו של האגף. המשימה המוטלת עליו היא לתכנן ולתאם
את המאמץ הלאומי הכולל בעניין פיתוח תכניות לימודים.

עולה מכך בבירור כי יש להגביר את התמיכה ביכולתו המוכחת של אגף
לתכניות לימודים לפעול ביעילות כדי שיוכל להמשיך ולמלא בהצלחה את
משימותיו.