Home
  education - חינוך

זיקתן של תכניות לימודים ייחודיות בבית הספר העל-יסודי הקיבוצי לאידאה
החינוכית הקיבוצית


עדנה שהם, נעמה צבר בן-יהושע, רינה שפירא, גיליון ‏9

תקציר המאמר

המאמר בוחן את הזיקה של תכניות הלימודים הייחודיות בבית הספר
העל-יסודי הקיבוצי לאידיאה החינוכית של התנועה הקיבוצית. נבדקים
העקרונות של בית הספר הקיבוצי ככלל ושל תכנית הלימודים הייחודיות שלו
בפרט, משום שאלה עוצבו מעצם טבען כדי לשרת את צורכי הקהילה
שהולידה אותם.

משום כך הוצגה שאלת המחקר כדלקמן: כיצד מתורגמת האידאולוגיה
החינוכית של הקיבוץ לתכנית הלימודים של בתי הספר שלו?

תכניות הלימודים נבחנו בשלוש רמות: ‏1. ניתוח תכנית הלימודים הכתובה
כדי להעריך את כוונות המתכננים; ‏2. שאלונים וראיונות, שהופנו גם למורים
המיישמים את תכניות הלימודים האלה וגם למנהלי בתי הספר כדי להבין את
הדרך שבה הם תופסים את תכניות הלימודים; ‏3. צפייה בכיתות כדי לבחון
את היישום בפועל של תכניות הלימודים.

המחקר העלה שתכניות הלימודים הייחודיות לבית הספר הקיבוצי אינן
מצליחות, למרות האוטונומיה שלהן לבטא חלק נכבד מן העקרונות החינוכיים
של האידאולוגיה הקיבוצית. למעשה, הן משקפות במידה רבה מגמות
אינדיבידואליסטיות השכיחות בתנועה הקיבוצית ובחברה הישראלית. ככל
הנראה הן נותנות ביטוי לעמדות שאינן מובעות בפירוש ב"תכנית הלימודים
הגלויה", ועם זאת הן משפיעות על הסיטואציה החינוכית. עמדות אלה
המכונות בפי אוליבר "תכנית הלימודים החבויה" (ראו Oliver, 1977).
התנהגות זו ניכרת בבירור ביישומן של תכניות הלימודים בכיתות; המורים
מאמינים שתכניות הלימודים הייחודיות משקפות את עקרונות החינוך
הקיבוצי, אך מן המחקר עולה שהם מתקשים להגשים את העקרונות האלה על
ידי יישומם בכיתה.