Home
  education - חינוך

התפתחות פרופסיונלית של מורים: דיאלוג בין בית הספר לאוניברסיטה


שושנה קיני, גיליון ‏9

תקציר המאמר

הנושא העיקרי של המאמר הוא השותפות בין מורי בתי הספר לאוניברסיטה
או למכללות לצורך התפתחות פרופסיונלית של מורים. שותפות זו, המוכרת
כיום ברמת המיקרו, שמשמעה התהליך הדיאלקטי של רפלקציה בין הפועל
בשטח לבין החוקר, יש להרחיב למסגרת שיתופית ממוסדת המלווה את
ההתפתחות המקצועית של המורים מן השלב של קדם-ההוראה וגיוסם
להוראה ועד לשלבים שבמהלך הקריירה שלהם בהוראה.

ההנחה הבסיסית של המאמר היא שהתפתחות מקצועית היא תהליך של שינוי
מושגי, תהליך המתרחש בשני מוקדים התלויים זה בזה: הראשון הוא דרך
עבודתו המעשית של המורה, היוצרת רפלקציה על או תוך כדי הפעולה, והשני
הוא ההקשר החברתי שבו תהליך דיאלקטי של רפלקציה מתבצע בקבוצה.
הרפלקציה על דרך העבודה בתוך קבוצת הרפלקציה מגבירה את מתן הביטוי
הסמוי שבהוראתם, והופכת אותן בהדרגה לידע פדגוגי. כאיור לתהליך
המשולב של השינוי המושגי בקרב המורים, מוצג במאמר חקר מקרה של
פרויקט שיתופי.

הטענה העיקרית של המחברת היא שכינון מסגרת שיתוף פעולה בין
אוניברסיטאות או מכללות לחינוך היא תנאי מוקדם להתפתחות המקצועית
של המורים במערכת ממורים אינסטרומנטליים, בעלי "ראש קטן" למורים
התפתחותיים הרואים בהוראה אתגר מקצועי ותהליך של צמיחה אישית.