Home
  education - חינוך

הכשרת מנחות לצוותי מורים העוסקים בפיתוח תכניות לימודים (חקר מקרה)


נעמה צבר בן-יהושע, משה זילברשטיין ורחל ארבל, גיליון ‏4

תקציר המאמר

אחד הביטויים למגמה הנוכחית להגדיל את האוטונומיה המקצועית של
המורים הוא עידודם להשתתף באופן פעיל בפיתוח חומרי למידה ותכניות
לימודים. חוקרים רבים שתיארו את סדנאות המורים העוסקות בפיתוח
תכניות לימודים, דיווחו שוב ושוב על התפקיד המרכזי שממלא ראש הצוות
בהבטחת נורמות האיכות של התהליכים והתוצרים בסדנאות. ראשי הצוותים
נדרשו להציג ארבעה היבטים שונים של מומחיותם: א. בתהליכי פיתוח
תכניות הלימודים; ב. בהנהגת צוות הביצוע; ג. בפדגוגיה ודידקטיקה ד. בנושא
הלימוד הנדון.

היות והסתבר כי שני תחומי המומחיות הראשונים הם-הם תרומתם העיקרית
של ראשי הצוותים, עוצבה באוניברסיטת תל אביב תכנית הכנה מיוחדת,
שנועדה להביא את התלמידים - ראשי הצוותים - לרמת המיומנות הנדרשת
לשם פעולה הולמת בשני התחומים האלה.

‏19 מורים, שנבחרו בקפדנות, השתתפו בקורס שכלל ‏400 פגישות ונמשך
שנתיים (יום בשבוע). במהלך הקורס יושמה תכנית להערכת התפוקה
וההישגים. ממצאי הערכת התפוקה יושמו בחלקם במהלך הקורס על ידי
שינוי יעדים ואמצעים, והם ישמשו, במידה מסוימת, בתכנון הקורסים
הבאים. ממצאי הערכת ההישגים הצביעו על הישגים חשובים במונחי שינוי
עמדות, בתפיסת תפקידים ויכולות קוגניטיביות, בדיון על סוגיות של פיתוח
תכניות לימודים וכיוצא באלה. לא נעשתה הערכה של הצלחת המשתתפים
בהנהגת קבוצות מורים לפיתוח חומרי למידה ותכניות לימודים. מחברי
המאמר סבורים שנחוצה הערכה כזו; הם מציעים להפעיל קורס-המשך ארוך
טווח שיעקוב אחרי בוגרי קורס מיוחד זה.