Home
  education - חינוך

אבחון ושיפור אקלים כיתתי בבית הספר היסודי בישראל במקצוע המתמטיקה


יוסף מניס, גיליון ‏11

תקציר המאמר

במהלך שנות לימודיהם התלמידים מבלים בכיתה כמות עצומה של זמן,
בסדר גודל של עשרים אלף שעות.

לכן איכות החיים בכיתות אלה היא בעלת חשיבות גדולה ויש משמעות רבה
לתגובות התלמידים ולדרך שבה הם תופסים את חוויותיהם שם. המחקר
מנסה להשיב על שאלות רבות שיש בהן עניין למורים למתמטיקה, כגון: האם
סביבת הכיתה משפיעה על למידת התלמידים ועמדותיהם? האם המורים
יכולים להעריך בקלות את האקלים בכיתותיהם והאם יוכלו לשנות את
סביבתם?

המאמר מתאר שיטה להערכת סביבת הכיתה ושימוש בנתוני ההערכה כבסיס
לשיפור סביבת הכיתה. הממצאים המבטיחים ממחקר זה הם ששיטת
ההערכה נמצאה אמינה ונוחה מאוד ושסביבת הכיתה משפיעה במידה
משמעותית על הישגי התלמידים בבמתמטיקה.