Home
  education - חינוך

חלקים חיוניים מהתכנית שרק אותם חייבים ללמד


יוסף יונאי, גיליון ‏13
תקציר המאמר

בשנים הראשונות להקמתה של מדינת ישראל נוהלה מערכת החינוך על פי שני
חוקים עיקריים:
חוק חינוך חובה (‏1949). החוק הזה התייחס לילדים בגילאי ‏5 - 13
(תלמידי בית הספר היסודי) ולנוער עובד בגילאי ‏14 - 17 (תלמידי בתי
ספר ערב).
.1
חוק החינוך הלאומי (‏1953). חוק זה הגדיר את התכנים והיעדים של
החינוך היסודי.
.2
על פי חוקים אלה פורסמה בשנים ‏1955‎-1945 תכנית לימודים ארצית
חדשה. בתכנית הלימודים הזו נקבע עיקרון מחייב שלפיו חובה להפעיל תכנית
לימודים אחידה בכל בתי הספר היסודיים, לילדי ותיקים ולבני עולים
חדשים, ושהכול צריכים להגיע לאותם ההישגים. במציאות הושגו היעדים רק
בחלקם.

המאמר מציג שתי יזמות להפעלת תכנית הלימודים האחידה לשתי קבוצות
שונות של תלמידים: בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר ערב. שתי היזמות
התבססו על הרעיון שיש חלקים חיוניים בתכנית הלימודים שחייבים ללמד,
וחלקים אחרים שאפשר להשמיט.