Home
  education - חינוך

הלכה ומעשה בכתב העת הלכה ומעשה בתכנון לימודים - הערכה היסטורית של
עשרת הכרכים הראשונים ‏1976 - 1995


יובל דרור, גיליון ‏10

תקציר המאמר

המאמר מבקש להעריך ולנתח ‏82 מאמרים ו - ‏12 סקירות ספרים שנדפסו
בעשרת הגיליונות הראשונים של כתב העת. ההנחה הבסיסית של המאמר היא
שהמחקרים המגוונים בנושא תכניות הלימודים הם עצמם חלק מן "ההגות"
בנושא תכניות הלימודים, או, בניסוח כללי: לימוד מחקר ההלכה והמעשה של
תחום מדעי ייחודי היא תחום מדעי בפני עצמו.

השיטה ששימשה בהכנת המאמר היא "תכנית ניתוח" שנבנתה בתהליך
אתנוגרפי: כל אמות המידה בעלות המשמעות שנאספו בתהליך הניתוח קובצו
בחמש קבוצות עיקריות, והמאמר נכתב בהתאמה לכך ואלה הן הקבוצות:

גורמי תכנית לימודים (יעדים, חומר הלימוד והנמקה; מקצועות; דידקטיקה);

המשתתפים בתהליך פיתוח תכנית הלימודים (המורים והאוטונומיה שלהם;
התלמיד היחיד והאוטונומי; משתתפים אחרים);

תהליך פיתוח תכנית הלימודים (תכנון במרכז התכנון הארצי או "בשטח";
שלבי הפיתוח, הכשרת מורים ויישום; הערכה);

ההלכה בתכניות לימודים (מונחים; המונח המקיף "פיתוח תכנית לימודים");

מחקר תכניות לימודים (שיטות; גישות שלאחר מעשה - היסטוריה
ופסיכולוגיה של החינוך; הכותבים והעורכים)

בסיכום המאמר מוצעת תכנית ניתוח לחקר המאמרים בתחום תכניות
הלימודים, תכנית המבוססת על אמות המידה שצוינו לעיל.