Home
  education - חינוך

מודל מערכתי משולב לפיתוחן ולסיגולן של תכניות לימודים - כלי נוסף לתכנון
לימודים ולחשיפת "הפוטנציאל של תכניות לימודים" על ידי מתכננים ומורים


יובל דרור, גיליון ‏6

תקציר המאמר

המודלים השונים בתחום תכנון תכניות לימודים עוסקים בהיבטים
התאורטיים והמעשיים. חוקרים רבים ציינו את היעדרה של תאוריה יחידה
לתכניות לימודים ואת קיומן של תאוריות מקבילות. המאמר שלפנינו מנסה
לשלב מודלים שונים של תכניות לימודים, תאורטיים כמו גם מעשיים, ומציג
מערכת משולבת לפיתוח ולעיבוד של תכניות לימודים.

מרבית המודלים של פיתוח תכניות לימודים, החל בטיילר (Tyler), הם
קוויים; הם מתחילים בהצגת "יעדים" ומסתיימים בתכנון "חוויות חינוכיות"
ו"הערכתן". הם מיועדים לצוותים של מפתחים חיצוניים המכינים את תכניות
הלימודים עבור בתי הספר. בן-פרץ הציע רצף קווי הפוך המתחיל בהצעות
ל"פעילויות" ובוחן את התאמתן ביחס ל"יעדים" ולשאר המשתנים. רצף זה
מכוון למורים המשתמשים בתכנית הלימודים. קיימים גם דגמים אחרים,
יותר גמישים ורב-כיווניים (למשל זו של (Walker, הכוללים בו-זמנית את
תכנון כל רכיבי תכנית הלימודים המתבצע בידי צוותי התכנון. הגישה
השלישית כוללת כמה מן היתרונות של שתי הגישות האחרות; שיפור זה מוצע
במודל המשולב המוגש במאמר שלפנינו.

חשיבות רבה מיוחסת לתפקיד שמורים ממלאים בתהליך תכנון תכניות
הלימודים בשל יכולתם לחשוף את "הפוטנציאל" הגלום בתכנית. המודל
המשולב אמור לשמש תכנית עזר למורים, בדומה ל"סכמת ניתוח".

מודל המערכת המוצג במאמר מכוון לשני סוגי יישום:
פיתוח תכנית לימודים על פי ה"פוטנציאל" המתגלה באמצעות השימוש
במודל;
א.
עיבוד תכנית הלימודים בהתאם ל"פוטנציאל" זה.
ב.
בשני המקרים, המשתמשים במודל יהיו מתכננים חיצוניים, לרבות מורים
החברים בצוותי התכנון, וכן מורים המפתחים תכניות לימודים באופן עצמאי.