Home
  education - חינוך

כיצד להפוך את "תכנית הלימודים לכלי המארגן את המחשבה הדידקטית
של המורה


משה זילברשטיין ונעמה צבר בן-יהושע, גיליון ‏6

תקציר המאמר

בתי הספר בישראל נדרשים ליישם תכניות לימודים ארציות במקצועות
לסוגיהם. המורים נהנים מעצמאות לא מבוטלת במה שנוגע לאופן השימוש
בחומרי תכנית הלימודים שהוכנו בידי מומחים, ובעיקר חומרי לימוד באיכות
גבוהה שאושרו בידי משרד החינוך. רק מעט מורים רואים תכנית הלימודים
מסמך שימושי. המאמר עוסק בהצעות לשינוי עמדת המורים כלפי כלפי תכנית
הלימודים וראייתו כתכנית מושגית העשויה להנחות את המורים ביישום
משופר ועצמאי יותר של חומרי תכנית הלימודים.