Home
  education - חינוך

מבנה לימודים רב-פנים: המקרה של בתי ספר אוטונומיים בחינוך
היסודי בישראל


משה זילברשטיין ונעמה צבר בן-יהושע, גיליון ‏8

תקציר המאמר

אחת הסוגיות הנצחיות בתולדות פיתוח תכניות הלימודים הוא הניסיון לשלב
בבית ספר אחד,.אידאולוגיות חינוכיות שונות תחת "המטרייה" של מבנה
תכנית הלימודים. הספרות העוסקת בכך מציגה קשיים וכישלונות רבים
בקשר לניסיונות אלה.

המחקר שלפנינו מדווח על ניסיון דומה המתקיים עכשיו בכמה בתי ספר
יסודיים בישראל המוגדרים "בתי ספר אוטונומיים". נסקרים שלושה חקרי
מקרה ומתקבלות להכללות על דפוסים משותפים לבתי הספר אלה. המחברים
פיתחו ויישמו כלי ניתוח המבוסס על מושגי תכנית הלימודים, ובחנו
באמצעותו את מבנה תכניות הלימודים של בתי הספר הנסקרים. נתגלו
ארבעה אשכולות שונים של מקצועות ונושאי לימוד, וכל אחד מהם מאופיין
בהיבטים שונים של תכנית לימודים, המייצגים אידאולוגיות חינוכיות שונות.

המאמר דן ביתרונות ובחסרונות של מבנה רב-פנים של תכנית הלימודים
ומציע סוגיות למחקר נוסף.