education - חינוך 


הגדרה: מחלוקת נוצרת כאשר קיימים הבדלים בין דעות וגישות בנושאים שונים.
אפשר למנות סיבות שונות המביאות למחלוקת. ועם זאת, קשה למיין את המחלוקות לסוגים. ככל שמחלוקת חריפה יותר היא כורכת ביחד גורמים שונים כגון השקפות ואידיאולוגיות, אינטרסים וקביעות הלכתיות ומשפטיות.
כל מחלוקת כוללת בדרך כלל, יותר מסוגיה אחת ולעתים, המחלוקת כולה מבוססת על הבדלים בנקודת המוצא של המתדיינים. (למשל, משכורת מינימום גבוהה היא מכשול בעיני הכלכלנים אך - ברכה בעיני העובדים)

אמונה ואידיאולוגיה
דתית-פוליטית
ניגוד אינטרסים
דת ומדינה בישראל
הלכה ומשפט בישראלאמונה ואידיאולוגיה
שורשי מחלוקת מטעמי השקפה ואידיאולוגיה נעוצים בתפיסות עולם שונות.
יש מחלוקות הנובעות מאידיאולוגיות חברתיות שונות. אידיאולוגיות סוציאליסטיות למשל, תומכות בהתערבות פעילה של המדינה בחיי אזרחיה לשם השגת יעדים שונים, ולעומתן רווחות תפיסות ליברליות הדוגלות בהתערבות המדינה בחיי האזרחים במידה הכרחית בלבד, מעטה ככל האפשר. מחלוקות מסוג אחר מקורן בהבדלי אמונה דתית: הנצרות, למשל, רואה עצמה כמביאת הבשורה החדשה לעולם וכמחליפת היהדות ואילו היהדות רואה עצמה כמממשת האמונה האמיתית מאז ועד עולם.

מחלוקות על רעיון ועל אמונה הן קשות במיוחד. הסיבה לכך היא שאידיאולוגיה, כמו אמונה דתית, נוטה למוחלטות. כלומר, בעל האידיאולוגיה משוכנע כי האמת היא נחלתו הבלעדית, וכי האידיאולוגיה האחרת היא מוטעית בהכרח. דוגמה לכך הן המחלוקות הקשות שרווחו בין קבוצות שונות בתוך עם ישראל. למשל: בין הפרושים לצדוקים, בין החסידים למתנגדים, וכן מחלוקות בין דתות שונות כמו בין הנצרות ליהדות.
באמצע המאה העשרים ניטשה בארץ מחלוקת אידיאולוגית שהגיעה עד כדי קריעת משפחות מעל ילדיהן והוליכה לפילוג התנועה הקיבוצית ל"קיבוץ המאוחד" ול"איחוד הקבוצות והקיבוצים".
דתית-פוליטית
בזמננו רווחות מחלוקות דתיות-פוליטיות כמו הוויכוח בין המוסלמים והיהודים בדבר הריבונות על ירושלים, וכמו המחלוקת האידיאולוגית הוותיקה, המוסבת על ייחוס משמעות לאתרים ולמקומות שונים בארץ ישראל; כגון על קדושתם של קברים ועל מיקומם ההיסטורי.
השימוש בשמות מקומות בערבית או בעברית מבטא לעתים מחלוקת בין אידיאולוגיות שונות.

מחלוקות מסוג זה מתגלעות במלוא חריפותן כאשר יש צורך מעשי לקבל החלטות פוליטיות, למשל בשאלת המשמעות שיש ליחס "למקומות קדושים". ואכן מחלוקות שארץ ישראל עמדה במרכזן ויוצרות מכנה משותף לטקסטים רבים המובאים בתכנית.
ניגוד אינטרסים
מחלוקות רבות נובעות מכך, שלאנשים שונים ולקבוצות שונות יש אינטרסים שונים ואף מנוגדים. חלק מהמחלוקות האינטרסנטיות הן על שליטה במשאבים שונים, כלכליים, פוליטיים או אחרים. במשטר דמוקרטי, המאבק בין אינטרסים שונים הוא לגיטימי, וקיימים כללים הקובעים מסגרת להצגת המחלוקת ולמהלכי הניסיון של צד אחד לגבור על רעהו, וכן ישנם כלים לגיטימיים להפעלה במקרים כאלה.

מלוכה וכנסייה ההיסטוריה הפוליטית באירופה שזורה מאבקי כוח וניגודי אינטרסים בין המלוכה לכנסייה, בין הכנסייה הקתולית לכנסיות שנפרדו ממנה ועוד.
כלכלה ומעמד הוגה הדעות קרל מרקס הניח בשעתו, כי החברה האנושית נתונה במחלוקת אינטרסנטית מעמדית קשה, שהיא תולדות רצונו של מעמד אחד לשלוט על מרב המשאבים הכלכליים ולהפוך את המעמד האחר לתלוי בו לחלוטין, וכתוצאה מכך - למושא על ניצול.
גם בחברה המודרנית יש מחלוקות רבות על אופן השימוש במשאבים הכלכליים ועל חלוקתם. לדוגמה, כל הצעת תקציב מבטאת עמדה שהיא בסיס למחלוקת בין אינטרסים המיוצגים על ידי קבוצות פוליטיות ועל ידי מפלגות.

אינטרסים מקומיים לפעמים חלוקים אנשים או קבוצות על אינטרסים מקומיים צרים, למשל על הפיכת רחוב לחד-סטרי כדי להפחית סכנה פוטנציאלית; על הפיכת מקום לאתר אשפה תוך הפרעה לשכנים.
דת ומדינה בישראל

בציבוריות הישראלית-היהודית כיום, בולטת המחלוקת ההלכתית בנושאים כמו היחס למודרנה ומשמעותה במעשה היום-יום, היחס לזרמים לא-אורתודוקסיים ביהדות ועוד.
מחלוקות אחרות מתמקדות בחלות ההלכה: יש טוענים כי בהלכה ניתן למצוא הכול, וכי היא המקנה לגיטימציה להתנהגות האישית והציבורית; מכאן שיש לשאוף לגיבוש מדינת ישראל כמדינת הלכה. אחרים חולקים על עמדה זו וטוענים כי תוקפה של ההלכה חל רק על המעוניינים בכך ורק בתחום הפרט שלהם.
הלכה ומשפט בישראל

מחלוקת בלתי פתורה, חיה ונושמת, היא שאלת מקומה של ההלכה על פירושיה השונים כמקור ראשוני הכרחי למערכת המשפטית בישראל. ההלכה שהיא הקוד ההתנהגותי של הדת היהודית, מייצגת לכאורה את האמירה כי פעמים רבות רק דרך אחת מבין חלופות אחדות היא הדרך הנכונה. קביעה זו מחייבת קונפורמיות מלאה לדרך הנבחרת והלגיטימית. למרות זאת, ריבוי המחלוקות על פירוש הכתובים ותרגומם לקודים התנהגותיים היו והינן חלק בלתי נפרד מהתפתחות התרבות היהודית לדורותיה.