education - חינוך

חלונות חג במחשבת ישראל הם גיליונות צבעוניים הפותחים צוהר ללימוד
על החג לתלמידים בחט"ב ובחט"ע. מטרת כל גיליון היא להרחיב את הדיון
בסוגייה הגותית מרכזית של החג. באמצעות גיליונות אלה אנו מציעים
לתלמידים ליצור דיאלוג משמעותי עם מקורות התרבות היהודית ב"ימים"
ההם" וב"זמן הזה".

בכל גיליון הנפתח כחלון ניתן למצוא מדורים שונים:
 • דילמות הקשורות לסוגיה הנדונה
 • תעודת זהות של החג
 • ציר זמן של התפתחות החג
 • מקורות משוחחים: מתוך מקור מרכזי מוכר
  (מן התפילה/השירה) מתפלמסים ארבעה מקורות הגותיים מתקופות
  שונות אלה עם אלה. המקורות מובאים בצרוף הקדמה לשיטת ההוגה
 • מילון חג :בנק מושגים להשלמה בנושאי החג
 • היה היה: סיפור מן המקורות
 • גלשן חג: אתרי אינטרנט העוסקים בחגים