Home
  education - חינוך
צלילים לנפש: תראפיה במוזיקה עם ילדים


דורית אמיר

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎3 (ינואר 1999): 70-40.

בעשור האחרון רכש מקצוע התראפיה במוזיקה מקום חשוב במסגרות רפואיות, טיפוליות וחינוכיות. המאמר מהווה סקירה כללית של מקצוע זה, מטרותיו ודרכי עבודתו. מבין שלושת שטחי הטיפול העיקריים של המקצוע - פסיכותרפיה באמצעות מוזיקה, מוזיקה ורפואה, ותרפיה במוזיקה בחינוך המיוחד - מתמקד המאמר בתחום השלישי. בהקשר זה, המחברת סוקרת את תהליך ההפניה, האבחון וקביעת סוג הטיפול; את המשמעות הפסיכולוגית והפוטנציאל התרפויטי של האלמנטים המוזיקליים (קצב, מהירות, מנגינה, סולם, הרמוניה, עצמה) ושל כלי הנגינה השונים; את סביבת העבודה שבה נערך הטיפול; ואת שיטות העבודה (עבודה יחידנית וקבוצתית; שימוש במוזיקה מוקלטת - ובמוזיקה חיה שהמטופל שותף בהפקתה). כן מכיל המאמר תיאור מקרה מתוך עבודתה של המחברת כתראפיסטית.

נספחים: ביבליוגרפיה (עמ' ‎70-65).