Home
  education - חינוך
מן השיח ההיסטוריוגרפי הישראלי
אל רציונלים חלופיים בחינוך המוזיקלי


דוצ'י ליכטנשטיין

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎2 (ינואר 1998): 19-1

המאמר מצביע על הצורך של החינוך המוזיקלי להתמודד עם אופיה הפלורליסטי של החברה הישראלית ועם הקריאה הכללית לבדיקה מחודשת של הערכים והעמדות שהנחו את החברה הישראלית וההיסטוריוגרפיה שלה. המחברת קוראת להרחיב את תחומי הרפרטואר כדי שיבטא "קולות רבים" ויאפשר לתלמידים להתוודע למסורות מוזיקליות שונות מתוך עניין והערכה, ומציגה מספר הצעות מעשיות למימוש מטרה זו:
‎1. עריכת קובץ חומרי הוראה, שיציג את מאפייניהן של התרבויות המוזיקליות המיוצגות בארץ ביחידות הוראה המותאמות לרמות גיל שונות;
‎2. עריכת שירון המייצג את הרפרטואר של המורשות המוזיקליות השונות בארץ, תוך הצגת גרסאות היסטוריות שונות - ממסורות ותיקות ועד לעיבודים חדשים;
‎3. עידוד התלמידים לכתוב אוטוביוגרפיות מוזיקליות שיהוו מאגר היסטורי-כיתתי שישולב בחומר הלימוד;
‎4. שיתופם של אמנים מתרבויות שונות בצוותי ההוראה בבתי הספר ובמוסדות להכשרת מורים;
‎5. מיסוד ההוראה במגמות למוזיקה בצורה שתעודד את בוגריהן להתיחסות ביקורתית ולפעילות יצירתית המבוססת על התנסות בקשת נרחבת של תרבויות מוזיקליות.
מימוש ההצעות הללו יעודד ויבסס את צמיחתו של דור תלמידים שיהיה מסוגל לבקר את המיתוסים הקיימים ולהשתתף בהבנייתם של המיתוסים "הבאים בתור".

נספחים: הערות (עמ' ‎15-13); ביבליוגרפיה (עמ' ‎19-15).