Home
  education - חינוך
הכניסיני תחת כנפך:
הרהורים סביב ארבע הלחנות לשירו של ח"נ ביאליק


אסתרית בלצן

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎3 (ינואר 1999): 39-25.

שירו של ביאליק "הכניסיני תחת כנפך" (‎1905) זכה ליותר מתריסר הלחנות. המאמר בוחן את תולדות הלחנתו של השיר תוך התמקדות בארבע מהתגלמויותיו במוזיקה. בארבעתן,המחברת בוחנת את ההלחנה, העיבוד ודרך הביצוע כמכלול מגובש, ומצביעה על הדרכים שבהן הגישות המוזיקליות השונות משנות את אופיו של השיר (כתפילה, כקינה סטנדרטית על אהבה נכזבת, כמחאה אישית, כשיר אהבה רב-עצמה ודרמתי). ההשוואה נעשית לאור שינויים בחברה הישראלית ובתרבותה, והמחברת מראה כיצד על רקע זה ניתן להסביר הן את גישותיהם של המוזיקאים השונים והן את הדרך שבה התקבלו הלחנותיהם וביצועיהם.