Home
  education - חינוך
ללמד "מוזיקה חדשה" מה זה?
מה? - זה?!


עודד אסף

   להורדת המאמר כקובץ WORD
מפתח ‎1 (ינואר 1996): 42-28.

המאמר דן בבעייתיות של לימוד מוזיקה מערבית חדשה ובעיקר, מוזיקה מן העשורים האחרונים ממש. בישראל המחבר יוצא כנגד התפיסה הרואה בהנחלת המוזיקה החדשה (הנתפסת כלא-אטרקטיבית באופן מהותי) הכרח חינוכי; עמדתו היא כי ההוראה חייבת להתבסס על אמונה אמתית וחווייתית של המורה באיכות הרפרטואר - לא על תחושת מחויבות. הוא מצביע הן על קשיים עקרוניים בהוראה (עושר הרפרטואר; מגוון הסגנונות ואמות המידה האסתטיות המאפיינים את התקופה הפוסט-מודרנית; היעדר שיטות הוראה מקובלות ומוכחות; הצורך להביא בחשבון את רמתם של התלמידים ואת [אי-]היכרותם עם הרפרטואר) והן על קשיים מעשיים (היעדר ספרות מתאימה בעברית; אי-זמינותם בארץ של חומרים בסיסיים כגון הקלטות ותווים של מוזיקה חדשה). המחבר מציע שיטות מספר להוראת מוזיקה חדשה, המבוססות על ניסיונו במדרשה למורים למוזיקה. עם זאת הוא מדגיש כי ההצעות הן קריאת כיוון בלבד וראוי שכל מורה ימצא את דרכו בהתאם לנטיותיו ולנטיות תלמידיו.

נספחים: תווי היצירה ‎senza licenza מאת הווארד סקמפטון. ניתוח היצירה כלול במאמר.