Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה א'

הבריאה
גן עדן
קין והבל
המבול
מגדל בבל


הבריאה

בראשית א' ‎1 - ב' ‎4א

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
העולם נברא על ידי אלוהים - במאמר (אמירה) ובעשייה - בתכלית הטוב והשלמות ובהתאם לרצונו.
לכל נברא יש תפקיד במערכת הכוללת של העולם.
אלוהים ברא את האדם זכר ונקבה - והשליטם על העולם.
האדם נברא בצלם אלוהים.
השבת היא חלק בלתי נפרד ממעשה הבריאה.

מושגים ונושאים להרחבה:
בריאה (באמירה, בעשייה)
קדושת היום השביעי - שבת

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"בראשית ברא... ויהי אור בראשית א' ‎3-1
"ויברא אלהים את האדם בצלמו... זכר ונקבה ברא אתם" בראשית א' ‎27
"ויכלו השמים... אשר ברא אלהים לעשות" בראשית ב' ‎3-1

גן עדן

בראשית ב ‎4ב - ג ‎24

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
האכילה מ"עץ הדעת טוב ורע" משמעה פגיעה בסמכות האלוהית. פגיעה זו הפרה את ההרמוניה ששררה בין האדם לאלוהים, בין האדם לאשתו, בין האדם לבין בעלי החיים ובין האדם לבין האדמה.

מושגים ונושאים להרחבה:
גן העדן
עץ הדעת טוב ורע
עץ החיים
פיתוי
חטא ועונש

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"לא טוב היות האדם לבדו"
"עזר כנגדו"
בראשית ב' ‎18
"בזיעת אפיך תאכל לחם" בראשית ג' ‎19
"כי עפר אתה ואל עפר תשוב" בראשית ג' ‎19

קין והבל

בראשית ד' ‎16-1

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
קין רצח את הבל אחיו ועל כך נענש.
קין זכה להגנה אלוהית באמצעות "אות" לאחר שהודה באשמתו.

מושגים ונושאים להרחבה:
אחריות אישית
אות קין
חטא ועונש

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"השומר אחי אנוכי?" בראשית ד ‎9

המבול

בראשית ו' ‎22-5 ; ז' ‎17 ; ח' ‎22 ; ט' ‎17-1.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
המבול היה עונש על מעשי החמס של בני אדם אך נח שהיה צדיק - ניצל.
אלוהים, המחריב את העולם על ידי המבול דואג להמשך קיום החיים בעולם ולכן מצווה על
נח לקחת אל התבה מכל החי.
אסור לשפוך את דם האדם כיוון שהאדם נברא ב"צלם אלהים".
הקשת בענן היא אות ברית בין אלהים לאנושות שלא יביא עוד מבול על הארץ.

מושגים ונושאים להרחבה:
מבול
תיבת נח
יונה עם עלה של זית
קשת בענן
ברית
ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו"
בראשית ו' ‎9

מגדל בבל

בראשית י"א ‎9-1

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
אדם צריך לדעת את מקומו בעולם.
גאווה והתפארות בהישגים חומריים נתפסות כניסיון למרוד באלוהים. למרד כזה אין סיכוי להצליח.
איחוד בין בני האדם מביא לכח ולעצמה. כח זה עלול לשמש לרעה.

מושגים ונושאים להרחבה:
מגדל בבל
מרד
חטא ועונש

מושגים מן המבוא למקרא לכיתה א':
תורה
ספר בראשית