Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה ג'


הערות :
בכתה ג' ילמדו הילדים את ספרי שמות, ויקרא, במדבר ודברים.
מאחר שהחומר בספרי ויקרא, במדבר, דברים הוא מצומצם בהיקפו, יצוינו להלן הנושאים להדגשה במהלך ההוראה לגבי כל ארבעת הספרים הנ"ל.

רשימת הפרקים:
שמות
ויקרא
במדבר
דברים


שמות

א', ב', ג' ‎10-1, ד' ‎17-10, ה', ז' ‎25-1, י"א (כמו כן יספרו המורים לתלמידים על כל עשר המכות), י"ב ‎42-21, י"ג ‎10-1, 22-17, י"ד, ט"ו ‎11-1, י"ט, כ' ‎18-1, [21-1], כ"ד ‎18-12, ל"א ‎18, ל"ב, ל"ד ‎4-1, 35-27, (כמו כן יספרו המורים לתלמידים על המשכן, כליו ותפקידיו על פי פרקים ל"ה-מ'), מ' ‎38-34.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
עם ישראל גם בתנאי לחץ ומצוקה מתקיים ונחלץ בעזרת האל ושלוחיו.
(א', ה', י"ג ‎22-17, י"ד, ט"ו ‎11-1).
יציאת בני-ישראל ממצרים מעבדות לחרות, היא קיום הבטחתו של ה' לאבות
(בראשית ט"ו ‎14-13, מ"ו ‎4-2) וגילוי כוחו לעמים ולישראל.
(ב' ‎24-23, ג' ‎10-1, י"ד, ט"ו ‎11-1).
משה היה מנהיגם של בני ישראל ונביא המתווך בין אלוהים ובין העם.
(ב' ‎11 , כ"ד, ל"ב, ל"ד).
- הנסים שעשה ה' לישראל במצרים ובמדבר מלמדים על השגחתו.
(מכות מצרים, י"ד, ט"ו ‎11-1).
מתן תורה הוא מעמד של כריתת ברית בין ה' לבין עם ישראל.
בברית מתחייב העם לשמור את חוקי ה' וה' מתחייב להבטיח את קיום העם בארצו.
(י"ט, כ').

מושגים ונושאים להרחבה:
חוק וחברה.
מנהיג (משה).
מעבדות לחרות.
עמידה בנסיון.
מנורה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" שמות א' ‎8
"הבה נתחכמה לו" שמות א' ‎10
"וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ" שמות א' ‎12
"ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו" שמות ב' ‎10
"ויאמר לרשע למה תכה רעך" שמות ב' ‎13
"מי שמך לאיש שר ושופט עלינו" שמות ב' ‎14
"והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל" שמות ג' ‎2
"של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא" שמות ג' ‎5
"ארץ זבת חלב ודבש" שמות ג' ‎8
"כבד פה וכבד לשון אנכי" שמות ד' ‎10
"שלח את עמי" שמות ה' ‎1; ז' ‎16
"כתמול שלשם" שמות ה' ‎14
"תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו" שמות ה' ‎16
"ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים" שמות י"א ‎3
"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים" שמות י"ב ‎27-26
"ליל שימורים" שמות י"ב ‎42
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" שמות י"ג ‎8
"מימים ימימה" שמות י"ג ‎10
"והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך" שמות י"ג ‎16
"עמוד הענן... ועמוד האש לילה" שמות י"ג ‎22
"ביד רמה" שמות י"ד ‎8
"וישם את הים לחרבה" שמות י"ד ‎21
"אשירה לה' כי גאה גאה
סוס ורֹכבו רמה בים
עזי וזמרת יה
ויהי לי לישועה"
שמות ט"ו ‎2-1
"מי כמֹכה באלים ה' מי כמֹכה נאדר בקדש" שמות ט"ו ‎11
"והייתם לי סגלה מכל העמים" שמות י"ט ‎5
"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" שמות כ ‎2
לפי בחירת המורים שמות כ' ‎18-8
"נעשה ונשמע" שמות כ"ד ‎7
"קרן עור פניו" שמות ל"ד ‎29

ויקרא

א' ‎1, (להכרת מקור שם הספר) י"ט ‎4-1, 18-9, 37-32.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
מתן תורה הוא מעמד של כריתת ברית בין ה' לבין עם ישראל.
בברית מתחייב העם לשמור את חוקי ה' וה' מתחייב להבטיח את קיום העם בארצו.
(י"ט ‎18-1, 37-33 ).
בחוקי התורה ניתנת תשומת לב לקיום מערכת משפטית הפועלת בצדק. (י"ט ‎15)
בחוקי התורה מצווה כל אדם ואדם לדאוג לכבודם ולרווחתם של החלשים בחברה.
(י"ט ‎14-9, 34-32 ).

מושגים ונושאים להרחבה:
חוק וחברה.
מנהיג (משה).
מעבדות לחרות.
עמידה בנסיון.
מנורה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"לא תקלל חרש... לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" ויקרא י"ט ‎18-14
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ויקרא י"ט ‎32

במדבר

א' ‎4-1, ו' ‎27-22, י' ‎10-1, 36-33, י"א, י"ג, י"ד, כ', כ"א ‎25-21, כ"ב.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
משה היה מנהיגם של בני ישראל ונביא המתווך בין אלוהים ובין העם.
(י"א, י"ג, י"ד, כ', כ"א ‎35-21).
מסע הנדודים במדבר היה מסודר ומאורגן. (א' ‎4-1, י' ‎10-1 ).
מהלך הנדודים במדבר רצוף בגילויים רבים של מרדנות ובשלשלת של נסיונות שבמהלכם מתגבשת זהותו של העם. (י"א, י"ד, כ' ‎13-1 ).
הנסים שעשה ה' לישראל במצרים ובמדבר מלמדים על השגחתו.
(י"א, כ' ‎13-1)

מושגים ונושאים להרחבה:
חוק וחברה.
מנהיג (משה).
מעבדות לחרות.
עמידה בנסיון.
מנורה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"ויברך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" במדבר ו' ‎26-24
"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה: קומה ה' ויפצו אויביך וינסו משנאיך מפניך. ובנחה יאמר: שובה ה' רבבות אלפי ישראל" במדבר י' ‎36-35
"וראיתם את הארץ מה היא... והימים ימי בכורי ענבים" במדבר י"ג ‎20-18
"ארץ אוכלת יושביה היא" במדבר י"ג ‎32
"ונהי בעינינו כחגבים" במדבר י"ג ‎33
"דרך המלך" במדבר כ' ‎17 (כ"א ‎22)
"ויפתח ה' את פי האתון" במדבר כ"ב ‎28

דברים

א', ב' ‎1, ו', כ"ד ‎22-14, ל"ד.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
משה היה מנהיגם של בני ישראל ונביא המתווך בין אלוהים ובין העם (א', ב' ‎1, ל"ד )..
מתן תורה הוא מעמד של כריתת ברית בין ה' לבין עם ישראל.
בברית מתחייב העם לשמור את חוקי ה' וה' מתחייב להבטיח את קיום העם בארצו ( ו' ).
בחוקי התורה ניתנת תשומת לב לקיום מערכת משפטית הפועלת בצדק.
(כ"ד ‎18-16 , א' ‎17-12)
בחוקי התורה מצווה כל אדם ואדם לדאוג לכבודם ולרווחתם של החלשים בחברה.
(כ"ד ‎15-14, 22-19)
מתן תורה הוא מעמד של כריתת ברית בין ה' לבין עם ישראל

מושגים ונושאים להרחבה:
חוק וחברה.
מנהיג (משה).
מעבדות לחרות.
עמידה בנסיון.
מנורה

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב" דברים א' ‎10
"לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון" דברים א' ‎17
"אל תירא ואל תחת" דברים א' ‎21
"שמע ישראל... על מזוזות ביתך ובשעריך" דברים ו' ‎9-4
"כי ישאלך בנך מחר לאמר... ובכל ביתו לעינינו" דברים ו' ‎22-20
"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" דברים ל"ד ‎10

מושגים מן המבוא למקרא לכתה ג'
תורה
חומש (חמישה חומשי תורה ושמותיהם)
פרק
פסוק
פרשת השבוע