Home
  education - חינוך

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')

כיתה ה'


רשימת הפרקים:
שמואל א'
שמואל ב', מלכים א'


שמואל א'

א', ב' ‎26-11, ג', ד', ה' ‎5-1, ז' ‎2-1, 17-15, ח', ט', י', י"א, י"ג ‎14-1, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, כ"ד, כ"ה, כ"ח, ל"א.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
המנהיגות נשללת ממנהיגים (או מיורשיהם) המועלים בתפקידם.
פרקים מוצעים להעמקת רעיון זה:
בית עלי - שמואל א' - ב' ‎26-11, ג', ד'.
בני שמואל - שמואל א' - ח' ‎6-1.
שאול - שמואל א' - י"ג ‎14-1, ט"ו, ט"ז.
חלוקי הדעות בין תפיסת מלכות האלוהים לבין דרישת מלכות בשר ודם הוכרעו בהמלכת שאול. תפקידו העיקרי היה לארגן את העם מול הפלשתים והאויבים האחרים.
פרקים מוצעים:
שמואל א' - ח', ט' ‎27-15, י', י"א, י"ג, ט"ו ‎9-1.
שאול ודוד מצליחים כאשר רוח ה' שורה עליהם - שמואל א' י"א, ט"ז, י"ז, י"ח.
שאול המלך כדמות טרגית - שמואל א', י"ג - ל"א.
דוד מבסס את מעמדו כמנהיג עוד בהיות שאול מלך על ישראל - שמואל א', י"ח, כ"ד, כ"ה, (כ"ו), כ"ח ‎2-1.

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
"מימים ימימה" שמואל א' א' ‎3
"(ולחנה יתן) מנה אחת אפיים" שמואל א' א' ‎5
"מרת נפש" שמואל א' א' ‎10
"עשי הטוב בעיניך" שמואל א' א' ‎23 (ג' ‎18)
"אל הנער הזה התפללתי" שמואל א' א' ‎27
"כל אשר יעלה המזלג" שמ"א ב' ‎14
"אין חזון נפרץ" שמ"א ג' ‎1
"כל שומעו תצילנה שתי אזניו" שמ"א ג' ‎11
"ככל הגויים" שמ"א ח' ‎5
"משכמו ומעלה גבוה מכל העם" שמ"א ט' ‎2
"הלא בן ימיני אנוכי... משפחות שבטי בנימין" שמא" ט' ‎21
"הגם שאול בנביאים" שמ"א י' ‎11; 12
"נחבא אל הכלים" שמ"א י' ‎22
"יחי המלך" שמ"א י' ‎24
"ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם" שמ"א י"א ‎10
"כחול אשר על שפת הים לרוב" שמ"א י"ג ‎5
"איש כלבבו" שמ"א י"ג ‎14
"החפץ לה' בעלות... להקשיב מחלב אלים" שמ"א ט"ו ‎22
"נצח ישראל לא ישקר" שמ"א ט"ו ‎29
"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" שמ"א ט"ז ‎7
"אדמוני עם יפה עיניים וטוב ראי" שמ"א ט"ז ‎12 (י"ז ‎42)
"איש הביניים" שמ"א י"ז ‎23
"הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו" שמ"א י"ח ‎7
"ישפט ה' ביני ובינך" שמ"א כ"ד ‎12
"מרשעים יצא רשע" שמ"א כ"ד ‎13
"ואתה שלום, וביתך שלום וכל אשר לך שלום" שמ"א כ"ה ‎6
"וישב לי רעה תחת טובה" שמ"א כ"ה ‎21
"ואשים נפשי בכפי" שמ"א כ"ח ‎21

שמואל ב'

א', ב', ג' ‎1, ה' ‎12-1, ו', ז' ‎17-1, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט.

מלכים א'

א', ב'.

נושאים להדגשה במהלך ההוראה:
חשיבותו של דוד בתולדות העם היא בליכוד השבטים תחת מלכותו, בנצחונו על אויבי ישראל, בכבוש ירושלים ובהפיכתה לבירה ובייסוד הפולחן בה.
פרקים מוצעים:
שמואל ב' - ה' ‎12-1, ו'.
מלכות בית דוד היא נצחית כי ה' כרת ברית עם דוד.
פרקים מוצעים:
שמואל ב' - ז' ‎17-1.
חטאיו של דוד גוררים אחריהם שרשרת פורענויות בביתו ובממלכה.
פרקים מוצעים:
שמואל ב' - י"א, י"ב ‎23-1 , י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט.
מלכים אינם מעל לחוק. הנביא מוכיח מלכים כאשר הם חוטאים.
פרקים מוצעים:
שמואל א' י"ג, ט"ו, כ"ח.
שמואל ב' - י"ב.

ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:
שמואל ב'
"הצבי ישראל... ויאבדו כלי מלחמה" שמ"ב א' ‎27-19
"תחזקנה ידיכם והיו לבני-חיל" שמ"ב ב' ‎7
"יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" שמ"ב ב' ‎14
"קל ברגליו. כאחד הצבאים אשר בשדה" שמ"ב ב' ‎18
"הלנצח תאכל חרב" שמ"ב ב' ‎26
"עצמך ובשרך אנחנו" שמ"ב ה' ‎1,( י"ט ‎13, 14)
"אתה הייתה המוציא והמביא" שמ"ב ה' ‎2
"אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן" שמ"ב ז' ‎14
"אתה האיש" שמ"ב י"ב ‎7
"אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי" שמ"ב י"ב ‎23
"ולא דבר... למרע ועד טוב" שמ"ב י"ג ‎22
"כטוב לב... ביין" שמ"ב י"ג ‎28
"חזקו והיו לבני חיל" שמ"ב י"ג ‎28
"מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום" שמ"ב י"ד ‎25
"כדוב שכול בשדה" שמ"ב י"ז ‎8
"מדן ועד באר שבע" שמ"ב י"ז ‎11
"לאט לי לנער לאבשלום" שמ"ב י"ח ‎5
"ויֻתן בין השמים ובין הארץ" שמ"ב י"ח ‎9
"עשיתי בנפשי שקר" שמ"ב י"ח ‎13
"איש בשורה" שמ"ב י"ח ‎20
"בני בני אבשלום... אבשלום בני בני" שמ"ב י"ט ‎1
"אחי אתם עצמי ובשרי אתם" שמ"ב י"ט (‎13 (14
"כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף" שמ"ב י"ט ‎14
"כאיש אחד" שמ"ב י"ט ‎15
"זקן בא בימים" מל"א א' ‎1
"ויחזק בקרנות המזבח" מל"א א' (‎50 (51 ב' ‎28
"לא יפֹּל משערתו ארצה" מל"א א' ‎52
"אנכי הולך בדרך כל הארץ" מל"א ב' ‎2
"כי לא ישיב את פניך" מל"א ב' ‎17
"שאלה אחת קטנה אנכי שואלת מאִתך" מל"א ב' ‎20
"וכסא דוד יהיה נכון לפני ה' עד-עולם" מל"א ב' ‎45

מושגים ונושאים להרחבה בספרי שמואל:
מלך ומלוכה.
נביא מול מלך
ירושלים כעיר בירה.
פלישתים ותרבותם.
בעלת אוב.
המשל כסוגה ספרותית.

מושגים מן המבוא למקרא לכתה ה':
נביאים ראשונים (שמות הספרים והסברי השמות: יהושע, שופטים, שמואל (א' ו-ב') מלכים (א' ו-ב').
קרי וכתיב
פרשת השבוע והפטרה
חמש המגילות ושמותיהן
טעמי המקרא - הטעמים המפסיקים: סוף פסוק; אתנחתא.