Home
  education - חינוך

פתח דבר
מבוא
מבנה הדעת של המקצוע
מטרות הוראת המקרא
עקרונות עריכת התכנית
עקרונות הוראת המקצוע

הוראת המקרא בבית הספר היסודי
התחלת לימוד המקרא
ידיעת התוכן, העמקה, הרחבה והעשרה
התמצאות במקרא
לימוד המקרא כחלק מפיתוח אוריינות
מטרות ועקרונות ההוראה
נושאים מן המבוא למקרא
שילוב אמנויות בהוראת המקרא
למידה מחוץ לכתלי בית הספר

פירוט הנושאים לפי כיתות (א'-ו')
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'
כיתה ה'
כיתה ו'